پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 219

مقدمه

از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر عرصه محصولات جدید شدید است و در بازار رقابت، قیمت تمام شده محصول، یک عامل عمده در موفقیت آن به شمار می رود، لذا ارائه یک مدل مناسب که رفتار نانولوله های کربن را با دقت قابل قبولی نشان دهد و همچنین استفاده از آن توجیه اقتصادی داشته باشد نیز یک عامل بسیار مهم است. به طور کلی دو دیدگاه برای بررسی رفتار نانولوله های کربنی وجود دارد، دیدگاه دینامیک مولکولی و محیط پیوسته. دینامیک مولکولی با وجود دقت بالا، هزینه های بالای محاسباتی داشته و محدود به مدل های کوچک می باشد. لذا مدل های دیگری که حجم محاسباتی کمتر و توانایی شبیه سازی سیستمهای بزرگتر را با دقت مناسب داشته باشند بیشتر توسعه یافته اند.

پیش از این بر اساس تحلیل های دینامیک مولکولی و اندرکنش های بین اتم ها، مدلهای محیط پیوسته، نظیر مدلهای خرپایی، مدلهای فنری، قاب فضایی، بمنظور مدلسازی نانولوله ها، معرفی شده اند. این مدلها، به دلیل فرضیاتی که برای ساده سازی در استفاده از آنها لحاظ شده اند، قادر نیستند رفتار شبکه کربنی در نانولوله های کربنی را بطور کامل پوشش دهند.

در این پایان نامه از ثوابت میدان نیرویی بین اتمها و انرژی کرنشی و پتانسیل های موجود برای شبیه سازی رفتار نیرو های بین اتمی استفاده شده و به بررسی و آنالیز رفتار نانولوله های کربنی از چند دیدگاه مختلف می پردازیم، و مدل های تدوین شده را به شرح زیر ارائه می نمائیم:

 1. مدل انرژی- معادل
 2. مدل اجزاء محدود به وسیله نرم افزار ANSYS
 3. مدل اجزاء محدود به وسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB

مدل های تدوین شده به منظور بررسی خصوصیات مکانیکی نانولوله کربنی تک دیواره بکار گرفته شده است. در روش انرژی- معادل، انرژی پتانسیل کل مجموعه و همچنین انرژی کرنشی نانو لوله کربنی تک دیواره بکار گرفته می شود. خصوصیات صفحه ای الاستیک برای نانو لوله های کربنی تک دیواره برای هر دو حالت صندلی راحتی و زیگزاگ در جهت های محوری و محیطی بدست آمده است.

در مدل اجزاء محدود به وسیله نرم افزار ANSYS، به منظور انجام محاسبات عددی، نانو لوله کربنی با یک مدل ساختاری معادل جایگزین می شود.

در مدل اجزاء محدود سوم، کد عددی توسط نرم افزار MATLAB تدوین شده که از روش اجزاء محدود برای محاسبه ماتریس سختی برای یک حلقه شش ضلعی کربن، و تعمیم و روی هم گذاری آن برای محاسبه ماتریس سختی کل صفحه گرافیتی، استفاده شده است.

فهرست مطالب

فهرست علائم ر

فهرست جداول ز

فهرست اشکال س

چکیده 1

فصل اول

مقدمه نانو 3

1-1 مقدمه 4

1-1-1 فناوری نانو 4

1-2 معرفی نانولوله های کربنی 5

1-2-1 ساختار نانو لوله های کربنی 5

1-2-2 کشف نانولوله 7

1-3 تاریخچه 10

فصل دوم

خواص و کاربردهای نانو لوله های کربنی 14

2-1 مقدمه 15

2-2 انواع نانولوله های کربنی 16

2-2-1 نانولوله کربنی تک دیواره (SWCNT) 16

2-2-2 نانولوله کربنی چند دیواره (MWNT) 19

2-3 مشخصات ساختاری نانو لوله های کربنی 21

2-3-1 ساختار یک نانو لوله تک دیواره 21

2-3-2 طول پیوند و قطر نانو لوله کربنی تک دیواره 24

2-4 خواص نانو لوله های کربنی 25

2-4-1 خواص مکانیکی و رفتار نانو لوله های کربن 29

2-4-1-1 مدول الاستیسیته 29

2-4-1-2 تغییر شکل نانو لوله ها تحت فشار هیدرواستاتیک 33

2-4-1-3 تغییر شکل پلاستیک و تسلیم نانو لوله ها 36

2-5 کاربردهای نانو فناوری 39

2-5-1 کاربردهای نانولوله های کربنی 40

2-5-1-1 کاربرد در ساختار مواد 41

2-5-1-2 کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی 43

2-5-1-3 کاربردهای شیمیایی 46

2-5-1-4 کاربردهای مکانیکی 47

فصل سوم

روش های سنتز نانو لوله های کربنی 55

3-1 فرایندهای تولید نانولوله های کربنی 56

3-1-1 تخلیه از قوس الکتریکی 56

3-1-2 تبخیر/ سایش لیزری 58

3-1-3 رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک حرارت(CVD) 59

3-1-4 رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما (PECVD) 61

3-1-5 رشد فاز بخار 62

3-1-6 الکترولیز 62

3-1-7 سنتز شعله 63

3-1-8 خالص سازی نانولوله های کربنی 63

3-2 تجهیزات 64

3-2-1 میکروسکوپ های الکترونی 66

3-2-2 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 67

3-2-3 میکروسکوپ الکترونی پیمایشی یا پویشی (SEM) 68

3-2-4 میکروسکوپ های پروب پیمایشگر (SPM) 70

3-2-4-1 میکروسکوپ های نیروی اتمی (AFM) 70

3-2-4-2 میکروسکوپ های تونل زنی پیمایشگر (STM) 71

فصل چهارم

شبیه سازی خواص و رفتار نانو لوله های کربنی به وسیله روش های پیوسته 73

4-1 مقدمه 74

4-2 مواد در مقیاس نانو 75

4-2-1 مواد محاسباتی 75

4-2-2 مواد نانوساختار 76

4-3 مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو 77

4-3-1 چارچوب های تئوری در تحلیل مواد 77

4-3-1-1 چارچوب محیط پیوسته در تحلیل مواد 77

4-4 روش های شبیه سازی 79

4-4-1 روش دینامیک مولکولی 79

4-4-2 روش مونت کارلو 80

4-4-3 روش محیط پیوسته 80

4-4-4 مکانیک میکرو 81

4-4-5 روش المان محدود (FEM) 81

4-4-6 محیط پیوسته مؤثر 81

4-5 روش های مدلسازی نانو لوله های کربنی 83

4-5-1 مدلهای مولکولی 83

4-5-1-1 مدل مکانیک مولکولی (دینامیک مولکولی) 83

4-5-1-2 روش اب انیشو 86

4-5-1-3 روش تایت باندینگ 86

4-5-1-4 محدودیت های مدل های مولکولی 87

4-5-2 مدل محیط پیوسته در مدلسازی نانولوله ها 87

4-5-2-1 مدل یاکوبسون 88

4-5-2-2 مدل کوشی بورن 89

4-5-2-3 مدل خرپایی 89

4-5-2-4 مدل قاب فضایی 92

4-6 محدوده کاربرد مدل محیط پیوسته 95

4-6-1 کاربرد مدل پوسته پیوسته 97

4-6-2 اثرات سازه نانولوله بر روی تغییر شکل 97

4-6-3 اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله 98

4-6-4 اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله 99

4-6-5 محدودیتهای مدل پوسته پیوسته 99

4-6-5-1 محدودیت تعاریف در پوسته پیوسته 99

4-6-5-2 محدودیت های تئوری کلاسیک محیط پیوسته 99

4-6-6 کاربرد مدل تیر پیوسته 100

فصل پنجم

مدل های تدوین شده برای شبیه سازی رفتار نانو لوله های کربنی 102

5-1 مقدمه 103

5-2 نیرو در دینامیک مولکولی 104

5-2-1 نیروهای بین اتمی 104

5-2-1-1 پتانسیلهای جفتی 105

5-2-1-2 پتانسیلهای چندتایی 109

5-2-2 میدانهای خارجی نیرو 111

5-3 بررسی مدل های محیط پیوسته گذشته 111

5-4 ارائه مدل های تدوین شده برای شبیه سازی نانولوله های کربنی 113

5-4-1 مدل انرژی- معادل 114

5-4-1-1 خصوصیات محوری نانولوله های کربنی تک دیواره 115

5-4-1-2 خصوصیات محیطی نانولوله های کربنی تک دیواره 124

5-4-2 مدل اجزاء محدود به وسیله نرم افزار ANSYS 131

5-4-2-1 تکنیک عددی بر اساس المان محدود 131

5-4-2-2 ارائه 3 مدل تدوین شده اجزاء محدود توسط نرم افزار ANSYS 141

5-4-3 مدل اجزاء محدود به وسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB 155

5-4-3-1 مقدمه 155

5-4-3-2 ماتریس الاستیسیته 157

5-4-3-3 آنالیز خطی و روش اجزاء محدود برپایه جابجائی 158

5-4-3-4 تعیین و نگاشت المان 158

5-4-3-5 ماتریس کرنش-جابجائی 161

5-4-3-6 ماتریس سختی برای یک المان ذوزنقه ای 162

5-4-3-7 ماتریس سختی برای یک حلقه کربن 163

5-4-3-8 ماتریس سختی برای یک ورق گرافیتی تک لایه 167

5-4-3-9 مدل پیوسته به منظور تعیین خواص مکانیکی ورق گرافیتی تک لایه 168

فصل ششم

نتایج 171

6-1 نتایج حاصل از مدل انرژی-معادل 172

6-1-1 خصوصیات محوری نانولوله کربنی تک دیواره 173

6-1-2 خصوصیات محیطی نانولوله کربنی تک دیواره 176

6-2 نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود به وسیله نرم افزار ANSYS 181

6-2-1 نحوه مش بندی المان محدود نانولوله های کربنی تک دیواره در نرم افزار ANSYS و ایجاد ساختار قاب فضایی و مدل سیمی به کمک نرم افزار ]54MATLAB [ 182

6-2-2 اثر ضخامت بر روی مدول الاستیک نانولوله های کربنی تک دیواره 192

6-3 نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود به وسیله کد تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB 196

فصل هفتم

نتیجه گیری و پیشنهادات 203

7-1 نتیجه گیری 204

7-2 پیشنهادات 206

فهرست مراجع 207

فهرست علائم

تعریف علائم اختصاری

SWCNTs: Single-Walled Carbon Nanotubes

MWCNTs: Multi-Walled Carbon Nanotubes

CNTs: Carbon Nano Tubes

MWNTs: Multi-Walled Nano Tubes

FED: Field Emission Devices

TEM: Transmission Electron Microscope

SEM: Scanning Electron Microscopy

CVD: Chemical Vapor Deposition

PECVD: Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

SPM: Scanning Probe Microscopy

NEMs: Nano Electro Mechanical System

AFM: Atomic Force Microscopy

STM: Scanning Tunnelling Microscopy

FEM: Finite Element Modeling

ASME: American Society of Mechanical Engineers

RVE: Representative Volume Element

SLGS: Single-Layered Grephene Sheet

فهرست جداول

جدول 4-1: اتفاقات مهم در توسعه مواد در 350 سال گذشته 76

جدول 5-1: خصوصیات هندسی و الاستیک المان تیر 135

جدول5-2: پارامترهای اندرکنش واندر والس 150

جدول6-1: اطلاعات مربوط به مش بندی المان محدود مدل قاب فضایی در نرم افزار ANSYS 184

جدول6-2: مشخصات هندسی نانولوله های کربنی تک دیواره در هر سه مدل 185

جدول6-3: داده ها برای مدول یانگ در هر سه مدل توسط نرم افزار ANSYS 186

جدول6-4: داده ها برای مدول برشی در هر سه مدل توسط نرم افزار ANSYS 187

جدول6-5: مقایسه نتایج مدول یانگ برای مقادیر مختلف ضخامت گزارش شده 194

جدول 6-6: مشخصات صفحات گرافیتی مدل شده با آرایش صندلی راحتی 196

جدول 6-7: مشخصات صفحات گرافیتی مدل شده با آرایش زیگزاگ 197

جدول 6-8: مقایسه مقادیر E، G و به دست آمده از مدل های تدوین شده در این تحقیق با نتایج موجود در منابع 202

فهرست اشکال

شکل 1-1: میکروگراف TEMکه لایه های نانو لوله کربنی چند دیواره را نشان می دهد 4

شکل 1-2: اشکال متفاوت مواد با پایه کربن 6

شکل 1-3: تصویر گرفته شده TEM که فلورن هایی کپسول شده به صورت نانولوله های کربنی تک دیواره را نشان می دهد 7

شکل 1-4: تصویر TEM از نانولوله کربنی دو دیواره که فاصله دو دیواره در عکس TEM nm 36/0 می باشد 8

شکل 1-5: تصویر TEM گرفته شده از نانوپیپاد 8

شکل 2-1: تصویر نانو لوله های تک دیواره و چند دیواره کشف شده توسط ایجیما در سال 1991 15

شکل 2-2: انواع نانولوله: (الف) ورق گرافیتی (ب) نانولوله زیگزاگ (0، 12) (ج) نانولوله زیگزاگ (6، 6) (د) نانولوله کایرال (2، 10) 17

شکل 2-3: شبکه شش گوشه ای اتم های کربن 18

شکل2-4: تصویر شماتیک شبکه شش گوشه ای ورق گرافیتی، شامل تعریف پارامترهای ساختاری پایه و توصیف اشکال نانولوله های کربنی تک دیواره 19

شکل 2-5: شکل شماتیک یک نانولوله کربنی چند دیواره MWCNTs 20

شکل 2-6: نانو پیپاد 21

شکل 2-7: شکل شماتیک یک نانو لوله که از حلقه ها شش ضلعی کربنی تشکیل شده است 22

شکل2-8: تصویر شماتیک یک حلقه شش ضلعی کربنی و پیوندهای مربوطه 22

شکل 2-9: تصویر شماتیک شبکه کربن در سلول های شش ضلعی 23

شکل 2-10: توضیح بردار لوله کردن نانو لوله، به صورت ترکیب خطی از بردارهای پایه b , a 23

شکل2-11: نمونه های نانولوله های صندلی راحتی، زیگزاگ و کایرال و انتها بسته آنها که مرتبط است با تنوع فلورن ها 24

شکل 2-12: تصویر سطح مقطع یک نانو لوله 25

شکل 2-13: مراحل آزاد سازی نانو لوله کربن 33

شکل 2-14: مراحل کمانش و تبدیل پیوندها در یک نانو لوله تحت بار فشاری 36

شکل 2-15: نحوه ایجاد و رشد نقایص تحت بار کششی الف: جریان پلاستیک، ب: شکست ترد (در اثر ایجاد نقایص پنج و هفت ضلعی) ج: گردنی شدن نانو لوله در اثر اعمال بار کششی 38

شکل 2-16: تصویر میکروسکوپ الکترونی پیمایشی SEM اعمال بار کششی بر یک نانو لوله 39

شکل 2-17: شکل شماتیک یک نانولوله کربنی به عنوان نوک AFM. 47

شکل2-18: نانودنده ها 50

شکل 3- 1: آزمایش تخلیه قوس 56

شکل 3-2: دستگاه تبخیر/سایش لیزری 58

شکل 3-3: شماتیک ابزار CVD 60

شکل 3-4: میکروگرافی که صاف و مستقیم بودن MWCNTs را که به روش PECVD رشد یافته نشان می دهد 62

شکل 3-5: میکروگراف که کنترل بر روی نانو لوله ها را نشان می دهد: (الف) 40–50 nmو (ب). 200–300 nm 62

شکل 3-6: نانولوله کربنی MWCNT به عنوان تیرک AFM 71

شکل 4-1: تصویر شماتیک ارتباط بین زمان و مقیاس طول روشهای شبیه سازی چند مقیاسی 75

شکل 4-2: مدل سازی موقعیت ذرات در محیط پیوسته 77

شکل 4-3: محدوده طول و مقیاس زمان مربوط به روشهای شبیه سازی متداول 82

شکل 4-4: تصویر تلاقی ابزار اندازه گیری و روش های شبیه سازی 82

شکل 4-5: تصویر شماتیک وابستگی درونی روش ها و اصل اعتبار روش 83

شکل 4-6: تصویر شماتیک اتمهای i،j وk و پیوندها و زاویه پیوند مربوطه 85

شکل 4-7: موقعیت نسبی اتمها در شبکه کربنی برای بدست آوردن طول پیوندها در نانولوله 85

شکل 4- 8: المان حجم معرف در نانو لوله کربنی 90

شکل 4- 9: مدلسازی محیط پیوسته معادل 90

شکل 4- 10: المان حجم معرف برای مدلهای شیمیایی، خرپایی و محیط پیوسته 92

شکل4-11: تصویر شماتیک تغییر شکل المان حجم معرف 92

شکل4-12: شبیه سازی نانو لوله به صورت یک قاب فضایی 93

شکل4- 13: اندرکنشهای بین اتمی در مکانیک مولکولی 93

شکل4-14: شکل شماتیک یک صفحه شبکه ای کربن شامل اتم های کربن در چیدمان های شش گوشه ای.96

شکل 4-15: شکل شماتیک گروهای مختلف نانولوله کربنی 97

شکل 4-16: وابستگی کرنش بحرانی نانولوله به شعاع با ضخامت های تخمینی متفاوت 98

شکل 5-1: نمایش نیرو وپتانسیل لنارد-جونز برحسب فاصله بین اتمی r 107

شکل 5-2: نمایش نیرو وپتانسیل مورس برحسب فاصله بین اتمی r 108

شکل 5-3: تصویر شماتیک اتمهای i،j وk و پیوندها و زاویه پیوند مربوطه 109

شکل5-4: فعل و انفعالات بین اتمی در مکانیک مولکولی 115

شکل5-5: شکل شماتیک (الف) یک نانولوله صندلی راحتی (ب) یک نانولوله زیگزاگ 116

شکل5-6: شکل شماتیک یک نانولوله صندلی راحتی (الف) واحد شش گوشه ای (ب) نیرو های توزیع شده روی پیوند b 117

شکل5-7: شکل شماتیک یک نانولوله زیگزاگ (الف) واحد شش گوشه ای (ب) نیرو های توزیع شده روی پیوند b 120

شکل5– 8: تصویر شماتیک توزیع نیروها برای یک نانولوله کربنی تک دیواره 122

شکل 5-9: تصویر شماتیک توزیع نیرو در یک نانولوله کربنی زیگزاگ 124

شکل5- 10: تصویر شماتیک (الف) نانولوله کربنی Armchair، (ب) مدل تحلیلی برای تراکم در جهت محیطی (ج) روابط هندسی 125

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • انالیز نانو لوله
 • دینامیک مولکولی
 • ماتریس سختی
 • میکروسکوپ الکترونی
 • نانو فناوری
 • نانو لوله
 • نانو لوله های کربنی
 • پروژ در مورد نانو
 • پروژه پایانی مهندسی مواد
 • دانلود پروژه رشته مهندسی مواد
 • مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • مقالات نانو
 • مهندسی مواد
 • نانو فناوری
 • پروژه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی
 • نانو لوله های کربنی
 • نانو فناوری مهندسی مواد
 • نانو فناوری
 • مهندسی مواد
 • دانلود پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • دانلود پروژه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • پروژه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 • دانلود پروژه نرم افزار Ansys
 • دانلود پروژه آماده Ansys
 • دانلود پروژه Matlab
 • دانلود پروژه نانو فناوری
 • دانلود پروژه آماده نانو فناوری
 • پروژه نانو فناوری
 • دانلود پایان نامه نانو فناوری
 • پایان نامه نانو فناوری
 • دانلود پایان نامه آماده نانو فناوری
 • نانو فناوری
 • دانلود پروژه مهندسی مواد
 • دانلود پروژه آماده مهندسی مواد
 • پروژه مهندسی مواد
 • دانلود پایان نامه مهندسی مواد
 • پایان نامه مهندسی مواد
 • دانلود پروژه مهندسی مواد نانو لوله های کربنی

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • Stress analysis of non-conventional composite pipes تحلیل های تنش لوله های مرکب غیر معمول رشته: سازه های کامپوزیت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه در این تحقیق، تحلیل های تنش و گسیختگی لوله های مرکب گوشه دار انجام…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسیو اتصال شبکه های VLAN دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 151 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه مقاله حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Expert system methodologies and applications-a decade review from 1995 to 2004 عنوان فارسی مقاله: متدلوژی ها و اپلیکیشن (کاربرد) های سیستم خبره: یک بازبینی پژوهشی بین سال های 1995 تا 2004 میلادی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15…
 • Nonlinear Viscoelastic Analysis of Thick Walled Cylindrical Composite Pipes تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی رشته: مهندسی مکانیک و مواد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 19 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله تجزیه وتحلیل اثر ماتریس رفتار ویسکوالاستیک را در رفتار…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دسته: مدیریت – اقتصاد – حسابداری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 100 مقدمه به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی در موقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای…
 • Electricity Market Price Forecasting Based on Weighted Nearest Neighbors Techniques پیش بینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین همسایه ارزیابی شده. رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 21 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله، یک روش ساده برای پیش…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • Socialization, uses and influence of social networks in adolescents: the role of broadcast scheduling جامعه پذیری، استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی در نوجوانان: نقش زمان بندی پخش برنامه رشته: علوم اجتماعی و رفتاری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: ١٢ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: خواص الکتریکی نانولوله های کربنی دسته: مهندسی برق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 82 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه پس از کشف نانولوله های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی های بسیار زیادی بر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: آنتن و شبکه های بیسیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 97 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی سیستم های نانو الکترومکانیک NEMS فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 مقدمه در اواخر 1950 فیزکدانانی به نام ریچارد فاینمن، با پیشنهاد جایزه 1000 دلاری برای اولین فردی که موفق به ساخت موتور الکتریکی…