پایان نامه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
 • دسته: حقوق و علوم سیاسی
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 189

مقدمه

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد. لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند. بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی

گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)

گفتار دوم: اهمیت مسئولیت مدنی:

گفتار سوم: شناخت بیمه و انواع آن:

الف) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:

ب) بیمه اجباری و اختیاری:

مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی

گفتار اول: بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:

1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای

گفتار دوم: بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی:

گفتار سوم: سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم: نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت

حاکمیت خود

مبحث اول: وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی

گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران

الف: نصوص قرآنی

ب- روایات:

ج- قواعد فقهی

1- قاعده لاضرر

2- قاعده تسبیب:

3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛

4- قاعده: الحاکم ولی الممتنع

د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه

تبصره:

گفتار دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت

الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت

1- حقوق مصر:

2- حقوق فرانسه:

3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:

ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:

ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:

د- تشکیل صندوق های تعاون:

ه – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا

س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی

ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون

نتیجه گیری:

فصل سوم: بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه

الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه

ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه

گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی

الف- بررسی فقهی ضمان عاقله

ب- تعریف عاقله

ج- تعریف عصبه

گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:

گفتار اول: تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:

گفتار دوم: مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم: مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و

سایر کشورها

مبحث اول:

بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی:

گفتار اول:

مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:

الف) وسیله نقلیه چیست؟

ب) شخص مسئول کیست؟

گفتار دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه

گفتار سوم: خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری

الف) نقش راننده در مسئولیت مدنی

گفتار چهارم:عوامل رافع مسئولیت

الف) قوه قاهره و حوادث ناگهانی

ب- تقصیر زیاندیده

ج- فعل شخص ثالث

مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری

گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری

الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی

ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:

1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه

2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان

3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل

5- صندوق تامین خسارت های بدنی

گفتار دوم – بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق

الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع

ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:

ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال:

د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

گفتار سوم: موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی

الف) موانع توسعه رشته بیمه مسئولیت مدنی

ب) راههای توسعه بیمه مسئولیت

نتیجه گیری:

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

منابع عربی:

منابع لاتین:

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
 • بروز خسارت و نحوه جبران آن
 • حقوق اسلام
 • بروز خسارت
 • حقوق و علوم سیاسی
 • حقوق
 • علوم سیاسی
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام
 • پروژه پایانی رشته حقوق
 • پروژه پایانی رشته علوم سیاسی
 • دانلود پروژه رشته حقوق
 • دانلود پروژه رشته علوم سیاسی
 • پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام
 • دانلود پروژه جبران خسارت در حقوق اسلام
 • پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام
 • دانلود پروژه جبران خسارت مسلمان
 • دانلود پروژه حقوق
 • دانلود پروژه آماده حقوق
 • پروژه حقوق
 • دانلود پایان نامه حقوق
 • دانلود پروژه علوم سیاسی
 • دانلود پروژه آماده علوم سیاسی
 • پروژه علوم سیاسی
 • دانلود پایان نامه علوم سیاسی
 • نقش راننده در مسئولیت مدنی
 • بیمه مسئولیت مدنی صغیر
 • جبران خسارت
 • جبران خسارت غیر تقصیری
 • حقوق اسلام
 • خسارات بلاجبران
 • دیه
 • مسئولیت مدنی
 • مقایسه بیمه شخص ثالث

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دسته: حقوق بین الملل فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 215 بخشی از پایان نامه هدف پژوهش: بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان دسته: حقوق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 40 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • Human capital in family businesses: Focusing on the individual level سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی رشته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 12 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه این مقاله بر ساخت سرمایه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • Study the developments of international responsibility arising from environmental damage بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی رشته: محیط زیست – زمین شناسی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 12 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه با توجه به اهمیت روزافزون بحث محیط…
 • عنوان کامل: مقاله فورس ماژور در اجرای قرارداد دسته: حقوق و علوم سیاسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 50 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید مقدمه در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی نظام های سیاسی دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 107 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه طبقه بندی نظام های سیاسی نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو…
 • عنوان کامل: آدم ربایی از منظر حقوقی دسته: حقوق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 27 مقدمه جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • دسته: تحقیقات اجتماعی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 70 مقدمه عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمانها…
 • دسته: تحقیقات رایانه ای عنوان کامل: سرقت های رایانه ای فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 74 مقدمه سرقت های الکترونیکی به عنوان پدیده ای که حاصل گسترش تکنولوژی های الکترونیکی و رایانه ای است، امروزه امنیت بسیاری از کاربران رایانه و اینترنت را مختل کرده است. از…
 • FEMALE PERCEPTIONS ON EMPLOYMENT EQUITY: IS THE GLASS CEILING CRACKING? تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ رشته: اجتماعی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی این است که…
 • عنوان کامل: بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی دسته: حقوق و علوم سیاسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 50 مقدمه جنایات علیه بشریت ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه…
 • اقتصاد کلان چه می گوید؟ در ابتدا باید بر روی یک نکته اساسی تاکید شود که دامنه علم اقتصاد بسیار گسترده است و از واژه های تخصصی و کلیدی آن گرفته تا روابط پیچیده، هر کدام دنیای پهناوری را در بر گرفته اند. آری درخت دانش اقتصاد به طور شگفت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دسته: مدیریت – اقتصاد – حسابداری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 100 مقدمه به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی در موقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دسته: محیط زیست – کشاورزی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 170 مقدمه مسأله آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: روابط عمومی در ایران و جهان دسته: مدیریت روابط عمومی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 67 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه تعریف روابط عمومی جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Recognition of Access to Educational Technologies in the Educational System of Iran عنوان فارسی مقاله: بازشناسی دسترسی به تکنولوژی‌های آموزشی در نظام آموزشی ایران. دسته: تکنولوژی آموزشی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٨ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله…
 • An accelerometer-based earpiece to monitor and quantify physical activity گوشی های مبتنی بر شتاب سنج برای نظارت و تعیین کمیت فعالیت جسمانی رشته: تربیت بدنی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 11 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه فعالیت فیزیکی در بیماری و سلامتی حائز…