پایان نامه بررسی روسازی انعطاف پذیر

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: پروژه برسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
 • طبقه بندی موضوعی: عمران
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 124

مقدمه

هدف از روسازی راه یا فرودگاه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده کنندگان از راه یا فرودگاه است. روسازی باید طوری طراحی و ساخته شود که بتواند وزن وسایل نقلیه را تحمل کند و در هر شرایط جوی قابل استفاده باشد. زمین در حالت طبیعی مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارد از چرخ های وسایل نقلیه سنگین نظیر کامیون ها و هواپیماها را ندارد و بارگذاری این گونه خاک ها موجب شکست برشی خاک و به وجود آمدن تغییر شکل های بیش از اندازه در آن می شود.

برای جلوگیری از شکست برشی خاک و به وجود آمدن تغییر شکل های دائم بیش از اندازه در آن، باید از شدت تنش های فشاری قائم بر روی خاک کاسته شود. این عمل با قرار دادن لایه ای از مصالح مرغوب و با مقاومت زیاد بر روی خاک انجام می شود. جنس و ضخامت این لایه که به روسازی مرسوم است. باید طوری باشد که ضمن آنکه بتواند شدت تنش های فشاری قائم را به میزان قابل تحمل خاک بستر روسازی کاهش دهد، خود نیز قادر به تحمل بارهای وارد بر آن باشد.

تأثیر بارگذاری و عوامل جوی بر سیستم روسازی

شدت تنش های فشاری قائم که در اثر بارگذاری در یک توده خاک به وجود می آید در نقاط مختلف متفاوت است. شدت این تنش ها در نقاط واقع در زیر سطح بارگذاری شده حداکثر است و با افزایش فاصله این نقاط از سطح بارگذاری شده از شدت تنش های فشاری قائم نیز کاسته می شود در شکل 1-1 منحنی تغییرات تنش فشاری قائم در یک توده خاک در اثر یک بار یکنواخت با سطح تماس دایره ای شکل نشان داده شده است.

با توجه به این اصل در مواردی که ضخامت روسازی زیاد است می توان به منظور اقتصادی تر کردن ساختمان روساز، آن را از چندین لایه با مقاومت و مرغوبیت های متفاوت طرح و اجرا کرد. نحوه قرارگیری متداول لایه های روسازی باید به ترتیبی باشد که لایه های با مصالح مقاوم تر و مرغوب تر در لایه های بالاتر روسازی قرار گیرند، زیرا در این نقاط شدت تنش های فشاری وارد بر روسازی بیشتر است و از مصالح با مرغوبیت و مقاومت کمتر در لایه های زیرین که میزان تنش ها در آنجا کمتر است استفاده می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مروری بر انواع روسازی 16

1-1- مقدمه 17

1-2- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی 17

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازی ها 20

1-4- روسازی های انعطاف پذیر 21

1-5- خلاصه و نتیجه گیری 22

فصل دوم: کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر 23

1- مقدمه 24

2- تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها 25

3- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای 26

4- انتخاب مدل و روش تحلیل 29

4-1 – مدل هندسی روسازی 29

4-2 – بارگذاری 31

4-3 – مدل تعیین عمر روسازی ها 33

5- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی 33

5-1- تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت (حالت اجرایی) 34

5-2- تاثیر کاهش اجراء ضعیف اندود پریمکت (حالت 3 اجرایی) 35

5-3- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای (حالت 4 اجرایی) 37

6- خلاصه و نتیجه گیری 39

فصل سوم: روش های تحلیل روسازی های انعطاف پذیر 41

3-1- مقدمه 42

3-2- حل سیستم های لایه ای با استفاده از تئوری چند لایه ای 42

3-1-1- معادلات پایه 44

3-2-2- شرایط مرزی و پیوستگی 47

3-3- حل سیستم های لایه ای با استفاده از روش اجزاء محدود 50

3-4- مقایسه روش چند لایه ای با روش اجزاء محدود 55

3-5- خلاصه و نتیجه گیری 58

فصل چهارم: بررسی نر م افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز های انعطاف پذیر

4-1- تئوری نرم افزار 61

4-1-1- سیستم چند لایه الاستیک: 61

4-1-2- Super Position و تعیین پاسخ ها 62

4-1-2-1- تجزیه تنش ها به مولفه ها x و Y 64

4-1-2-2- محاسبه تنش های اصلی 65

4-1-2-3- محاسبه کرنش بحرانی 65

4-1-3- آنالیز خرابی (Damage Anaysis) 66

4-1-3-1- معیار بحرانی شکست ترک کششی 66

4-1-3-2- معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر 67

4-1-3-3- محورهای چندگانه 68

4-1-4- لایه های غیرخطی 70

4-1-4-1- مصالح دانه ای 70

4-1-4-1- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه 72

4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی 72

4-1-4-2- مصالح ریزدانه 74

4-1-4-3- نقطه تنش برای لایه غیرخطی 77

4-2- نکات فنی راجع به Kenlayer 79

4-2-1- اطلاعات عمومی نرم افزار 79

4-2-1-1- مصالح 79

4-2-1-2- آنالیز خرابی 81

4-2-1-3- تعداد بازه های زمانی در هر سال 81

4-2-1-4- بارها 81

4-3- خلاصه و نتیجه گیری 82

فصل پنجم بررسی نرم افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی های انعطاف پذیر

مقدمه 85

5-1- تئوری نرم افزار 86

5-1-1- سیستم لایه ای 87

5-1-2- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ ها 87

5-2- نکات فنی 89

5-3- خلاصه و نتیجه گیری 91

فصل ششم مقایسه عملکرد و نتایج حاصل از نرم افزارهای TUPAS و KENLAYER

6-1- مقدمه 94

6-2- شرح چند مثال 94

6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد 94

6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه 94

6-3- حل چند مثال 95

6-3-1- حل مسئله 3 لایه ای تحت بارگذاری تک چرخ 95

6-3-2- حل مسئله 3 لایه ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه 96

6-3-3- حل مسئله 3 لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ 98

6-4- آنالیز حساسیت 100

6-4-1- آنالیز خطی 101

6-4-1-1- سیستم سه لایه ای 101

6-4-1-2- تاثیر ضخامت لایه 103

6-4-1-3- تاثیر مدول لایه ها 104

6-4-2- آنالیز غیرخطی 106

فصل هفتم جمع بندی و نتیجه گیری 108

7-1- خلاصه 109

7-2- نتیجه گیری 111

7-3- پیشنهادات 111

منابع و مراجع 113

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • آنالیز خرابی
 • تعیین عمر روسازی ها
 • روسازی انعطاف پذیر
 • سطح فرودگاه
 • کرنش بحرانی
 • مدل هندسی روسازی
 • مصالح
 • نرم افزار Tupas
 • پروژه برسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
 • برسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
 • برسی تحلیل روسازی
 • انعطاف پذیر
 • تحلیل روسازی انعطاف پذیر
 • دانلود پروژه بررسی روسازی انعطاف پذیر
 • پروژه بررسی روسازی انعطاف پذیر
 • پایان نامه بررسی روسازی انعطاف پذیر
 • دانلود پروژه عمران
 • دانلود پروژه آماده عمران
 • پروژه عمران
 • دانلود پایان نامه عمران
 • پروژه تأثیر بارگذاری و عوامل جوی بر سیستم روسازی
 • شکست برشی خاک

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 114 انواع ترکهای راههای آسفالته در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض می شود. پیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: بررسی و تعمیر دستگاه تست کرنش سنج فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 46 همراه با یک فایل پاورپوینت 30 صفحه ای برای ارائه در کلاس مقدمه نخست، کرنش عمودی در یک عضو ا بر حسب تغییر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • Stress analysis of non-conventional composite pipes تحلیل های تنش لوله های مرکب غیر معمول رشته: سازه های کامپوزیت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه در این تحقیق، تحلیل های تنش و گسیختگی لوله های مرکب گوشه دار انجام…
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کاردانی عنوان کامل: شبکه های توزیع دسته: الکتروتکنیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 45 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه انواع شبکه ها شبکه شعاعی یا باز، شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی، شبکه مرکب یا تار…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: آنتن و شبکه های بیسیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 97 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Expert system methodologies and applications-a decade review from 1995 to 2004 عنوان فارسی مقاله: متدلوژی ها و اپلیکیشن (کاربرد) های سیستم خبره: یک بازبینی پژوهشی بین سال های 1995 تا 2004 میلادی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15…
 • Shear failure characteristics of steel plate girders مشخصات گسیختگی برشی تیرورق های فولادی رشته: عمران فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 18 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه تعدادی تیرورق با مقیاس واقعی به منظور تعیین مشخصات مکانیزم گسیختگی برشی تیرورق ها، مدلسازی شده و مورد…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی سد اروک دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 139 مقدمه احداث سازه های بزرگ معمولاً بر روی زمین های صورت می گیرد که توان باربری کافی جهت آن سازه را داشته باشند ولی همیشه زمین مرغوب…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسیو اتصال شبکه های VLAN دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 151 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه مقاله حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…