پایان نامه بررسی تعمیرو نگهداری راه های آسفالته

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته
 • دسته: عمران
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 114

انواع ترکهای راههای آسفالته

در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض می شود. پیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های مختلف دارد که قبل از هرگونه اقدامی بایستی علت و یا عللی که سبب پیدایش ترک در سطح راه شده است شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود.به همین علت ترکهای سطوج آسفالته به تفتیک مورد بررسی قرار می گیرند. انواع ترکهای شناخته شده سطوح آسفالته به شرح زیر می باشند.

ترکهای پوست سوسماری

نحوه مرمت: نظر به اینکه ترک پوست سوسماری به واسطه اشباع شدن قشر خاک ریز و نیز روسازی راه عارض شده است در نتیجه تنها راه علاج و مرمت عبارت است از حذف خاکها و مصالح اشباع شده و زهکش کردن اطراف محل لکه ها می باشد و نتیجتاً مرمت راه مشتمل است برکندن آسفالت و برداشتن قشرهای روسازی و زیرسازی و انجام زهکشی در محل برداشته شده می باشد. پس از حذف مصالح نامرغوب بایستی محل کنده شده را با مصالح، مخلوط رودخانه ای از نوع مصالح زیر اساس ریخته و سپس به جای قشر اسای قیری ریخته و روی آن قشرهای بیندروتوپکا را بخش نمود.

ترک های تیغه ای

نحوه مرمت آن: برای مرمت داخل ترکها با قیر مخلوط همراه با ماسه پر نمایند و چنانچه در محل ترک تیغه ای نشست هم ملاحظه می شود سطح نشست نموده را با آسفالت گرم پر نمائید تا راه پروفیله شود.

ترکهای لبه ای

نحوه مرمت: با توجه به علل پیرایش ترک برای رفع نقص و مرمت راه بایستی نسبت به احداث و ایجاد زهکشی مناسب در شانه راه اقدام نمود.

ترک دوبندی

ترکهای کوچک (کمتر از (اینچ عرض) را معمولاً به سختی می توان به کمک قیر یا امولسیون مرمت نمود. ولی ترکهای بزرگتر از اینچ عرض را می توان توسط امولسیون یا قیر مخلوط و کمی ماسه ریزدانه مرمت نمود.

ترک چروکی

مشابه ترک دوبندی

ترک انعکاسی

مشابه ترک دوبندی

ترکهای تعریضی

مشابه ترک دوبندی

ترک لغزشی

(نحوه مرمت آن) بهترین طریقه مرمت ترکهای لغزشی عبارتست از برداشتن لایه رویی و بررسی علل عدم چسبندگی دو قشر می باشد سپس با پخش قیر تک تک لایه رویسی را پخشی و تسطیح نموده و سپس می کوبند.

فهرست مطالب

تعمیر و نگهداری راه های آسفالته 1

انواع ترکهای راههای آسفالته 1

1. ترکهای پوست سوسماری 1

نحوه مرمت آن 1

2. ترک های تیغه ای: (نحوه مرمت آن) 1

3. ترکهای لبه ای: (نحوه مرمت آن) 1

مرمت چهار نوع ترک بالا را می توان به صورت زیر انجام داد: 2

انواع تغیر شکل راههای آسفالت 2

1. تغییر شکل شیاری راههای آسفالته: (نحوه مرمت) 2

2. کنار رفتن و موج دار شدن آسفالت: (نحوه مرمت آن) 2

3. نشست در راه های آسفالته: (نحوه مرمت آن) 3

پیدایش اضمحلال در راه های آسفالته 3

پیدایش چاله در راه های آسفالته: (نحوه مرمت آن) 3

مرمت چاله 3

2. فرسایش راه آسفالته (نحوه مرمت آن) 4

انواع آب شستگی 4

خوردگی های متداول در پلهای بتن مسلح 5

5. حفاظت کاتودیک 6

ترکها در پلهای بتنی 7

تعمیر ترکهای خفته 7

تعمیر ترکهای زنده 7

2. وظایف وسایل کنترل ترافیک 9

طراحی وسایل 10

موقعیت وسایل 10

نگهداری وسایل 11

یک نواختی وسایل 11

علامت گذاری های ترافیکی 11

کارکرد محدودیت های علامت گذاری 11

مصالح 12

بازتابندگی 13

زنگ علامت گذاریها 13

نگهداری از علامت گذاری ها 14

تابلوهای ترافیکی 14

طراحی تابلوها 14

شکل تابلوها 14

رنگ تابلوها 15

اندازه تابلوها 15

نماد تابلوها 15

انواع ترکهای راه های آسفالته 16

ب) مرمت ترک 17

ترک تیغه ای 18

ترکهای لبه ای 19

ترک دوبندی 20

ترک انعکاسی 20

ترک چروکی 22

ترک تعریضی 23

انواع تغییر شکل راه های آسفالت 24

کنار رفتن و موج دار شدن آسفالت 25

نشست در راه های آسفالته 27

تورم در راه های آسفالته 29

پیدایش چاله در راه های آسفالته 30

ب) مرمت چاله 31

فرسایش راه آسفالته 32

لغزندگی راه آسفالته 34

رو زدن قیر در راه های آسفالته 35

کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل 38

مقدمه 38

انواع آب شستگی 38

مکانیزم آب شستگی در اطراف پایه های پل 39

روشهای جلوگیری و کنترل آب شستگی 40

استفاده از طوق برای کاهش آب شستگی 41

حفظ و نگهداری پل 43

1. خوردگی آرماتورهای بتن 43

2. خرابی 43

3. خرد شدن 44

4. پوسته شدن 44

6. ترکها 45

خوردگی های متداول در پلهای بتن مسلح 45

کنترل خوردگی 47

دسته بندی ترکها 54

مواد تعمیر 55

پیش درآمدی بر وسایل کنترل ترافیک 57

کاربردهای وسایل کنترل ترافیک 57

وظیفه وسایل کنترل ترافیک 58

ضوابط وسایل کنترل ترافیک 59

نگهداری وسایل 60

یکنواختی وسایل 61

یکنواختی وسایل کنترل ترافیک 61

مزایای یکنواختی 61

توسعه استانداردها و یکنواختی ملی 63

کتابچه راهنمای یکنواختی ملی وسایل کنترل ترافیک MUTCD 64

آئین نامه یکنواخت رانندگی 66

آگاهی همگانی 67

اختیارات قانونی 68

تابلوها و علامت گذاریهای ترافیکی 70

علامت گذاریهای ترافیکی 70

مصالح 71

رنگ علامت گذاریها 74

انواع خطوط 74

عرض و الگوی خط کشی 75

نگهداری از علامت گذاریها 75

مناطق سبقت ممنوع 76

علامت گذاری در نزدیکی موانع 80

علامت گذاریهای شیبراهه آزاد راهها 81

علامت گذاری جدولها برای محدودیتهای پارکینگ 83

علامت گذاری اشیاء 83

رهنمایه ها 84

تابلوهای ترافیک 84

طراحی تابلوها 85

شکل تابلوها 86

6. مستطیل (طول در جهت افقی): کلیه تابلوهای راهنمایی به استثناء تابلوهای عملیات ساختمانی و نواحی تفریحی. 86

رنگهای تابلو 86

اندازه تابلوها 88

نمادهای تابلو 88

پیام های نوشتاری 88

روشن سازی و شب نمائی 89

روشهای تأمین روشنایی 89

روشهای تأمین شب نمایی 90

محل تابلوگذاری 90

نگهداری تابلوها 92

طبقه بندی عملکردهای تابلوها 92

تابلوهای مقرراتی 92

تابلوهای هشدار دهنده 94

تابلوهای راهنما 94

تابلوهای جدید 97

انواع ساخت تابلو 97

تابلوها و تصادفات 97

چراغ های راهنمایی 98

طبقه بندی چراغ های راهنمایی 98

چراغ های راهنمای ترافیک (ایست و حرکت) 99

نگهداری چراغ های راهنمایی 100

چراغ های راهنمایی با زمان ثابت 102

ضوابط مربوط به چراغ های ثابت 103

کنترل کننده های زماندار 104

کنترل کننده های نیمه متغیر 106

کنترل کننده های تمام متغیر 107

کنترل کننده های حجم چگالی 108

زمانسنج عابرین پیاده 112

زمانسنج سبز پیشایند 112

شناسگر 112

شناسگرهای فشاری 112

شناسگر راداری 113

شناسگر مادون قرمز 113

شناسگر القایی 113

شناسگر ضربه ای 114

شناسگر فتوالکتریک 114

شناسگر عابرین پیاده 114

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته
 • بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته
 • تعمیر و نگهداری راه های آسفالته
 • راه های آسفالته
 • ترکهای پوست سوسماری
 • ترکهای تیغه ای
 • ترکهای لبه ای
 • ترک پوست سوسماری
 • تعمیر راه آسفالته
 • حفاظت کاتودیک
 • فرسایش راه آسفالته
 • فرسایش
 • مرمت ترک
 • نسشت آسفالت
 • وسایل کنترل ترافیک
 • دانلود پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راههای آسفالته
 • پروژه بررسی تعمیرو نگهداری راه های آسفالته
 • دانلود پایان نامه تعمیر و نگهداری راههای آسفالته
 • دانلود پروژه آسفالت
 • پروژه رفع نقص و مرمت آسفالت ها
 • پروژه قیر یا امولسیون آسفالت
 • دانلود پروژه مهندسی عمران
 • دانلود پروژه آماده مهندسی عمران
 • پروژه مهندسی عمران
 • دانلود پایان نامه مهندسی عمران
 • پایان نامه مهندسی عمران
 • دانلود پایان نامه آماده مهندسی عمران
 • دانلود پایان نامه عمران
 • دانلود پروژه عمران
 • انواع ترکهای سطوح آسفالته

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه برسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر طبقه بندی موضوعی: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 124 مقدمه هدف از روسازی راه یا فرودگاه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده کنندگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • Network Coding Based Reliable Broadcast Protocol in Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی رشته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • Microstructural and rheological investigation of asphalt mixtures containing recycled asphalt material بررسی زیرساختاری و رئولوژی ترکیب های آسفالت حاوی مواد آسفالت بازیافت شده رشته: عمران فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 13 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه استفاده از نسبت های افزایش یافته سنگفرش آسفالت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: ریخته گری چدن دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 41 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه ریخته گری جزء یکی از روشهای تولید می باشد. اصولاً تکنولوژی تولید ریخته گری به دو قسمت تقسیم…
 • Determining the Low-Temperature Fracture Toughness of Asphalt Mixtures تعیین سختی شکست ترک های انقباضی در مخلوط های آسفالتی رشته: عمران فرمت فایل ترجمه شده: PDF شمار صفحه: 17 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه تلاش های مداومی برای کاربرد مفاهیم مکانیک شکست در شکل گیری و گسترش…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی طریقه کشت هیدرو پونیک خیار دسته: کشاورزی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 54 مقدمه کشت بدون خاک شامل انواعی از روش های غیر متعارف کاشت گیاهان است. مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه…
 • Soil erosion by wind فرسایش خاک توسط باد. طبقه بندی موضوعی: زیست شناسی- کشاورزی- زمین شناسی فرمت فایل ترجمه شده: Word تعداد صفحات فایل ترجمه: 17 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله چکیده ترجمه در مناطق خشک و نیمه خشک ایالات متحده امریکا، مناطق وسیع تر تحت تاثیر فرسایش باد…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب رشته: عمران – مهندسی مواد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 9 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه با توجه به فقدان منابع مرتبط با…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • Internal Erosion of Earth Dams فرسایش داخلی سدهای خاکی رشته: عمران فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 8 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه فرسایش داخلی ذرات خاک درون سد توسط آب که از طریق سد نشت می کند (که توسط مهندسین سد، لوله کشی نامیده…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کاردانی عنوان کامل: شبکه های توزیع دسته: الکتروتکنیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 45 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه انواع شبکه ها شبکه شعاعی یا باز، شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی، شبکه مرکب یا تار…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسیو اتصال شبکه های VLAN دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 151 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه مقاله حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی…