مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

دسته: دکترا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 400 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 361

رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

*قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است.

چکیده

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و تعهدات قانونی و حرفه ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار داد بحساب می آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار داد ها است. پزشک به موجب قرار داد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

کلمات کلیدی:

تعهد و مسولیت

حقوق بیمار

رابطه سببیت و تمیز سبب

مسوولیت قراردادی پزشک

مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

مسوولیت پزشک در برابر بیمار

مقدمه

پزشکی در بین مشاغل و حرفه های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می رسید، بر خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می دهیم که با گران ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می کرد تا خشم خدایان را که علت بیماری می دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو های ساده تلاش می کرد تا از شدت برخی از بیمار یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار یهای ساده خود بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می یافت و بیمار یهای خطر ناک بیمار را از پا در می آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد های عظیمی رسیده است، به گونه ای که می توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار یهای قلب و مغز و سرطان که روز گاری نسل بشر را کشتار می نمود با استفاده از دستاور د های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی جسمی بیماران گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

فهرست مطالب

چکیده 8

مقدمه 9

1- تبیین موضوع 9

2- سؤالات اصلی تحقیق 12

3- فرضیه های تحقیق 12

4-ضرورت و هدف تحقیق 13

5- پیشینه تحقیق 14

6- روش تحقیق 14

7- تقسیمات 15

فصل اول : کلیات 16

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری 34

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی 38

مبحث سوم: انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری پزشک 47

فصل دوم : قرارداد پزشکی 52

ب : اعلام اراده 59

1- رضایت مکتوب 59

ج : توافق دو اراده 62

1- اراده بیمار 62

1- عقد اجاره اشخاص 95

2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری 98

گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی 105

الف: شخصی بودن 105

ب: لازم بودن نسبت به پزشک 106

ج : مستمر بودن 106

د : معاوضی بودن 107

هـ : عهدی بودن 108

و : رضایی بودن 108

ز : مرتبط بودن با نظم عمومی 108

ح : انسانی بودن 109

فصل سوم : تعهدات قراردادی پزشک 110

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله 112

گفتار دوم- استثنائات قاعده: حالات تعهد به نتیجه 117

الف: انتقال خون 117

ب: اعضای مصنوعی 119

ج : آزمایشات پزشکی 121

د : جراحی زیبایی 123

هـ: بیهوشی 127

و: تضمین سلامتی بیمار 130

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 133

مبحث دوم : تعهد به ادامه درمان 136

گفتار اول: تبیین تعهد به ادامه درمان 136

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد 139

الف : اقاله 139

ب : قوه قاهره 140

ج : دعوت از پزشک دیگر 140

د : عدم توانایی و تخصص 141

هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار 142

و : با اطلاع بیمار و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر 142

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 143

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی 143

گفتاردوم: رعایت موازین علمی و فنی 148

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی 155

الف: عدم تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران 156

ب : رعایت تعرفه های خدمات درمانی 156

ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی موسسات درمانی 157

هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه 158

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 160

گفتار اول : رضایت آگاهانه 161

گفتار دوم : آگاه سازی در مراحل مختلف درمان 167

الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری 167

ب : آگاه نمودن به معالجه 169

ج : آگاه نمودن به مسائل بعداز معالجه 172

گفتار سوم : محدوده تعهد بر آگاه سازی 174

الف : معیار آگاه سازی 174

1 – معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه ای» 174

2– معیار فرد معقول 175

3 : معیار فردی یا معیار بیمار مدار 175

ب : درجات آگاه سازی 178

1- شرایط ایجاد حالت اورژانس 187

الف: وجود سر 194

ب: شخصیت مرتکب 194

ج : افشای سر 195

گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است 196

و : حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی 218

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی) 220

الف : لزوم تقصیر پزشک 220

ب : مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران 231

ج : مفهوم و علل خطای پزشکی 241

د : معیار خطای پزشکی 243

1- معیار شخصی 244

2- معیار نوعی 245

2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی 246

2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان) 248

هـ : درجه خطای پزشکی 252

مبحث دوم: ورود خسارت 258

گفتار اول: اقسام خسارت 259

ب : خسارت معنوی 266

گفتار دوم : شرایط خسارت قابل مطالبه 269

الف: مسلم بودن خسارت 269

ب: مستقیم بودن خسارت 276

ج : جبران نشدن خسارت 277

د: قابل پیش بینی بودن خسارت 283

مبحث سوم : رابطه سببیت 285

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت و تمیز سبب در تعدد اسباب 286

الف: مفهوم رابطه سببیت 286

1- نظریه برابری اسباب و شرایط 291

2- نظریه سبب مقدم در تاثیر 291

3- نظریه سبب متعارف 293

گفتار دوم : تأثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک 294

الف : قوه قاهره 294

ب : تقصیر زیان دیده ( بیمار ) 299

مبحث چهارم: شرط عدم مسؤولیت قرار دادی (شرط برائت) 319

نظریات مطرح شده در دو گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد: 319

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 320

گفتار دوم: نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجائی بار دلیل) 324

نتایج 334

پیشنهادها 339

فهرست منابع 344

1- منابع فارسی 344

2- منابع عربی 353

الف – کتابهای عربی فقهی 353

ب – کتابهای عربی حقوقی 355

منابع انگلیسی 357

Physician’s contractual responsibity toward patient 359

Abstract 359

Siavash Shojaporyan 359

قیمت فایل فقط 499,000 تومان

عبارات و جملات کلیدی

 • رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
 • تعهد و مسولیت
 • حقوق بیمار
 • رابطه سببیت و تمیز سبب
 • مسوولیت قراردادی پزشک
 • مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
 • مسوولیت پزشک در برابر بیمار
 • دانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (PhD) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
 • خرید رساله دکتری رشته حقوق خصوصی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام رساله دکتری رشته حقوق خصوص

برو به صفحه خرید!

مقالات مشابه

 • توضیح مختصر: مسئولیت کیفری پزشک در حقوق کیفری ایران دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc حجم: 842 کیلوبایت فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده: مقدمه: بیان مسئله: اهمیت و ضرورت تحقیق: سئوالات: فرضیات تحقیق: مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی گفتار اول:مفاهیم لغوی گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی گفتارسوم:اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی مبحث دوم:تاریخچه گفتار اول :تاریخچه جایگاه ومسؤولیت…
 • توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان، در قالب doc و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه سنت گریز از درمان مادی مواجهه حقوق و پزشکی تعهد قراردادی و غیرقراردادی پزشک تعهد به نتیجه … عنوان کامل: تحقیق از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان دسته بندی: علوم انسانی »…
 • توضیح مختصر: بخشی از متن: در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی…
 • توضیح مختصر: بخشی از متن: در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی…
 • توضیح مختصر: در این فایل مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 8 حجم: 8 کیلوبایت بخشی از متن…
 • صورت مسئله : در یک مرکز اورژانس بیمارستان طبق اطلاعات موجود در جدول1 وارد بیمارستان می شوند. در ابتدا با توجه به وضعیتی که بیماران دارند به بخش مورد نیاز هدایت می شوند که تشخیص این امر توسط 1 دستیار اورژانس انجام میگیرد و حد اکثر 30 ثانیه زمان می برد. بیماران بد حال (دارای حالت ناپایدار) به قسمت احیا…
 • توضیح مختصر: پروژه و کار تحقیقاتی دوره کارشناسی حقوق با عنوان جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، مقدمه: بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه…
 • توضیح مختصر: چکیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشکتن درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیم… دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت…
 • توضیح مختصر: بخشی از متن: قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع…