داده کاوی در بانکداری الکترونیکی

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 • دسته: مهندسی کامپیوتر
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات: 95

مقدمه

بسیاری از شرکت ها و موسسات دارای حجم انبوهی از اطلاعات هستند. با گسترش سیستمهای پایگاهی و حجم بالای داده ها ذخیره شده در این سیستم ها، به ابزاری نیازاست تا بتوان این داده ها راپردازش کرد و اطلاعات حاصل از آن را در اختیار کاربران قرار داد.معمولا کاربران پس از طرح فرضیه ای بر اساس گزارشات مشاهده شده به اثبات یا رد آن می پردازند، در حالی که امروزه به روشهایی نیازداریم که به اصطلاح به کشف دانش بپردازند یعنی روشهائی که با کمترین دخالت کاربر و به صورت خودکار الگوها و رابطه های منطقی را بیان نمایند.

یکی از روشهای بسیار مهمی که با آن می توان الگوهای مفیدی را در میان داده ها تشخیص داد، داده کاوی است، این روش که با حداقل دخالت کاربران همراه است اطلاعاتی را در اختیار آنها وتحلیل گران قرار میدهد تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانشان اتخاذ نمایند.باید توجه داشت که اصطلاح داده کاوی زمانی به کار برده می شود که با حجم بزرگی از داده ها، در حد مگا یا ترابایت، مواجه باشیم. در تمامی منابع داده کاوی بر این مطلب تاکید شده است. هر چه حجم داده ها بیشتر و روابط میان آنها پیچیده تر باشد دسترسی به اطلاعات نهفته در میان داده ها مشکل تر می شود و نقش داده کاوی به عنوان یکی از روشهای کشف دانش، آشکارتر می گردد.

تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق

یکی از مباحث مهم در بانکداری الکترونیکی بحث مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. به عبارتی کامل تر مدیریت ارتباط با مشتری یک روش، یک نظام و از همه مهم تر یک راهبرد در کسب و کار است که هدف آن طبقه بندی مشتریان و مدیریت آن ها به منظور بهینه سازی ارزش مشتری در دراز مدت، و بهرگیری سازمان از آن است.مدیریت ارتباط با مشتری، در واقع در فرایند های پیدا کردن مشتری، نزدیک شدن به آن، مدیریت و ایجاد رضایت در مشتریان و نگهداری آن ها است. ادلیستن این فرایند را تحت عنوان چرخه حیات مشتری این گونه بیان می کند: «بدست آوردن مشتری، افزایش ارزش مشتریان و نگهداری مشتریان خوب». برای هر مشتری، سازمان باید قادر باشد به سوالاتی نظیر زیر پاسخگو باشد؟

 1. آیا مشتری سود ده است؟
 2. چرا مشتری این کسب و کار را با سازمان انجام می دهد؟
 3. مشتری چه چیزی را دوباره سازمان دوست دارد؟
 4. آیا مشتری این کسب و کار را با رقبای سازمان هم انجام می دهد؟

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه 2

تعریف مسائله و بیان سوال های اصلی تحقیق 2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

هدف 3

کاربرد 4

فصل دوم: مفاهیم و اصطلاحات

مقدمه 6

تاریخچه¬ی داده کاوی 6

تعریف داده کاوی 8

روش های داده کاوی 9

2.1.1. خوشه بندی 9

2.1.1.1. روش تقسیم بندی 9

2.1.1.2. روش سلسه مراتبی 9

2.1.1.3. روش مبتنی بر چگالی 10

2.1.2. کشف قواعد وابستگی 10

2.1.3. طبقه بندی 10

مراحل داده کاوی 11

اندازه گیری نتایج 13

آمار و داده کاوی 14

بانکداری الکترونیک 16

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران 16

2.2. سیستم های بانکداری الکترونیکی 17

2.3. شاخه های بانکداری الکترونیک برحسب نیازهای بازار بانکداری الکترونیک 17

2.4. مزایای بانکداری الکترونیک 18

2.5. پول الکترونیکی 18

2.6. انواع پول الکترونیکی 19

2.6.1. پول الکترونیکی شناسایی شده 19

2.6.2. پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی نام و نشان) 19

2.7. نتیجه گیری 19

فصل سوم: مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری الکترونیکی

مقدمه 22

مدیریت ارتباط با مشتری CRM 22

ارتباط 23

هرم ارزش مسشتری 23

خوشه بندی مشتریان بانک ملت با استفاده از داده کاوی 26

استخراج داده های مربوط به شاخص ها 27

بررسی وضعیت داده و آماده سازی آن 27

برسی عدم همبستگی فیلدها با استفاده از آنالیز واریانس 28

تقسیم بندی مشتریان در گروه به صورت غیر فازی 28

3.1.1. تقسیم بندی مشتریان به 5 گروه به صورت فازی 29

3.1.2. تحلیل خوشه ها 31

3.2. استخراج قواعد 33

3.3. ایجاد نرم افزار های داده کاوی برای مدیریت روابط مشتری 34

تقسیم بندی مشتری 34

3.3.1. پیش بینی رویگردانی 36

3.4. پیشنهادات 39

3.5. نتیجه گیری 40

فصل چهارم: روش ها و راهکارهای شناسایی تقلب در بانکداری الکترونیک

4.1. مقدمه 43

4.2. تقلب 44

4.3. شناسایی تقلب 48

4.4. انواع تقلب در بستر بانکداری الکترونیک 48

تشخیص سو استفاده 48

4.4.1. تشخیص ناهنجاری 50

4.5. تکنیک تشخیص تقلب 53

4.5.1. سیستم خبره 53

4.5.2. برون هشته ای 53

4.5.3. شبکه عصبی 54

4.5.4. استدلال بر پایه مدل 57

4.5.5. رویکرد میتنی بر قواعد 57

4.5.6. تجزیه و تحلیل حالت گذار 58

4.5.7. تکنیک ها 58

4.5.8. داده کاوی 59

وظایف داده کاوی 59

4.5.9. طبقه بندی 60

4.5.10. خوشه بندی 60

4.5.11. پیش بینی 61

4.5.12. کشف نقاط پرت 61

4.5.13. رگرسیون 61

4.5.14. تصویرسازی 62

روشهای داده کاوی در مورد استفاده در تحقیقات کشف تقلبهای مالی 62

4.5.15. مدل رگرسیون 64

4.5.16. شبکه های عصبی مصنوعی 65

4.5.17. شبکه استنباط بیزین 65

4.5.18. درختان تصمیم 66

یک چارچوب کلی برای الگورتیم های داده کاوی 67

راه آینده چالشهای پیش رو 68

4.6. نتیجه گیری 69

منابع و مراجع 72

واژه نامه فارسی به انگلیسی 76

واژه نامه انگلیسی به فارسی 81

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1-2. مراحل داده کاوی 13

شکل1-3. مدیریت فرایند کسب و کار 26

شکل 2-3.هرم ارزش مشتری براساس 5 خوشه بدست آمده 33

شکل 3-3. تلفیق رفتار داده های دموگرافیک 36

شکل 4-3. دلایل برای رویگردانی داوطلبانه 37

شکل 1-4.چرخه حیات مالی 47

نمودار 1-4.چگونگی دسته بندی داده ها براساس رفتارعادی 51

نمودار 2-4.ناهنجاری متنی 52

نمودار 3-4.ناهنجاری انبوه 52

شکل 2-4.روشهای داده کاوی استفاده شده برای کشف انواع تقلبهای مالی (Ngai et,al.2010) 63

شکل 5-4. چارچوب کلی کشف تقلبهای مالی با استفاده از کارایی (Yue et,al.2007) 67

فهرست جداول

جدول1-3. مراکز 5 خوشه به روش غیر فازی 28

جدول2-3. نمونه ای از خروجی نرم افزار Spss 29

جدول 3-3.نمونه ای از خروجی نرم افزار DataEngin 29

جدول 4-3. تراکم خوشه ها با استفاده از روش غیر فازی و فازی 29

جدول 5-3.مقادیر بدست آمده برای µ با تعداد خوشه های مختلف 30

جدول 6-3. مقادیر محاسبه شده برای ارزیابی خوشه ها با استفاده از معادلات ذکر شده 32

جدول1-4. طبقه بندی تقلبهای مالی (Ngai et,al.2010) 45

جدول 2- 4. جدول زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق کارت های اعتباری بانکی در انگلستان (2004 تا 2007)-منبع APAGS سال 2006 (آمار به میلیون پوند) 46

جدول 3-4.جمع زیان های حاصل از تقلب های مالی از طریق سیستم های بانکداری الکترونیکی در انگلستان (2004 تا 2007)- منبع APAGS سال 2006 (آمار به میلیون پوند) 47

جدول 4-4.اهداف اصلی تحقیقتهای انجام شده در مورد کشف تقلبهای شزکتی از سال 1997 تا 2008 (Ngai et.al ,2010) 64

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • آنالیز واریانس
 • بازار بانکداری الکترونیک
 • بانکداری الکترونیکی
 • پول الکترونیکی
 • خوشه بندی مشتری
 • داده کاوی
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • هرم ارزش مشتری
 • داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 • داده کاوی
 • بانکداری الکترونیکی
 • داده کاوی در بانکداری
 • الکترونیکی
 • مهندسی کامپیوتر
 • کامپیوتر
 • داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 • داده کاوی
 • بانکداری الکترونیکی
 • مهندسی کامپیوتر
 • بانکداری
 • الکترونیکی
 • دانلود پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 • دانلود پروژه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 • پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 • پروژه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 • دانلود پروژه مهندسی کامپیوتر
 • دانلود پروژه آماده مهندسی کامپیوتر
 • پروژه مهندسی کامپیوتر
 • دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر
 • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
 • دانلود پایان نامه آماده مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی کامپیوتر
 • دانلود پروژه کامپیوتر
 • دانلود پروژه آماده کامپیوتر
 • دانلود پایان نامه کامپیوتر
 • دانلود پروژه کامپیوتر بانکداری الکترونیکی
 • دانلود پروژه آماده کامپیوتر بانکداری الکترونیکی
 • دانلود پایان نامه کامپیوتر بانکداری الکترونیکی
 • دانلود پایان نامه داده کاوی
 • دانلود پروژه داده کاوی

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و داده کاوی در پایگاه داده ها. دسته: فناوری اطلاعات وکامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پایان نامه: 77 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه در دو دهه قبل توانایی های فنی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 151 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه از هنگامی که رایانه در تحلیل و ذخیره سازی داده ها بکار رفت (1950)…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • An effective parallel approach for genetic-fuzzy data mining روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی – فازی رشته: فناوری اطلاعات IT – داده کاوی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 23 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه مهم ترین کاربرد داده کاوی در تلاش هایی است که برای…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • Analysis the effect of data mining techniques on database تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها رشته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه در جامعه اطلاعاتی امروز شاهد روند رو به رشد شرکت های…
 • Web Log Clustering Approaches – A Survey روش های خوشه بندی لاگ های وب سرور(وب لاگ) یک بررسی. رشته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 8 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه با توجه به سازمان دهی هرچه بیشتر اینترنت و شبکه گسترده جهانی…
 • Mining Asynchronous Periodic Patterns in Time Series Data الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده. رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 33 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه کشف تناوبی داده های سری زمانی به عنوان مسئله مهمی در…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Recognition of Access to Educational Technologies in the Educational System of Iran عنوان فارسی مقاله: بازشناسی دسترسی به تکنولوژی‌های آموزشی در نظام آموزشی ایران. دسته: تکنولوژی آموزشی فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٨ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • Integration of the extracted data to produce a consistent and coherent database یکپارچه سازی داده های استخراجی به منظور ایجاد پایگاه داده منسجم و پایدار. رشته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 40 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه ما به بررسی استخراج داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت شبکه و رمز گزاری دسته: کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 68 توجه: این پروژه بدون تصویر می باشد. مقدمه امنیت شبکه چیست؟ بیایید Alice و Bob را به عنوان دو نفری که می خواهند به…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…
 • When Private Set Intersection Meets Big Data: An Efficient and Scalable Protocol وقتی اشتراک مجموعه خصوصی با کلان داده ها مواجه می شود: یک پروتکل کارا و مقیاس پذیر. رشته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 31 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه پردازش…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دسته: مدیریت – اقتصاد – حسابداری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 100 مقدمه به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی در موقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه ارتباط با پایگاه داده های Access درVisual Basic دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 91 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه ما در عصری زندگی می کنیم که…