تستهای غیرمخرب جوش و روش (NDT) در بازرسی قطعات فورج

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (NDT) در بازرسی قطعات فورج
 • دسته: فنی مهندسی
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 117

مقدمه

آسیبهایی که هنگام تولید یا ماشین کاری مواد و قطعات به آنها وارد می شود، به صورت نقصهایی از قبیل ترک، تخلخل و ناخالصی ظاهر می شوند، در حالی که نقصهای دیگر مثل ترک خستگی، ضمن کار به وجود می آیند. تشخیص و آشکارسازی این گونه آسیبها ضروری است و لازم است محل و اندازه آنها به دقت مشخص گردد تا امکان تصمیم گیری برای رد و قبول قطعه فراهم شود. روشهای چندی به عنوان روشهای آزمون غیرمخرب (NDT) برای بازرسی مواد و قطعات به کار می روند.

تمام این روشها، بسته به کاربردشان، می توانند به تنهایی یا همراه با آزمونهای دیگر به کار روند. گر چه آزمونهای مختلف فصل مشترکهایی نیز دارند، اما هر آزمون مکمل آزمونهای دیگر است. برای مثال، هرچند آزمون فراصوتی می تواند مویه های سطحی و درونی قطعه را آشکار سازد، اما نباید چنین نتیجه بگیریم که این آزمون لزوماً بهترین روش موجود برای تمامی بازرسی هاست. درانتخاب دستگاه مناسب آزمون، بسته به نوع ترک، شکل و اندازه قطعه باید مورد توجه قرار گیرد.

توضیح عمومی ظاهر و منشأ ترکها ممکن است مفید باشد. ترکها می توانند بین دانه ای یا درون دانه ای باشند. ترکهای ناشی از کوئنچ معمولاً در دسته دوم جای می گیرند. در برخی موارد بخشی از مسیر گسست، دانه را قطع می کند و بخشی از مرزدانه می گذرد. ترکها ممکن است در جهات بسیار مختلفی و همچنین در مواضع بسیار متنوعی گسترش یابند. فضای داخلی ترکها ممکن است خالی، پر از محصولات اکسیدی یا پر از مواد خارجی باشد. انواع معمول ترکها و علل آنها به این صورت فهرست می شوند: ترکهای ناشی از کوئنچ یا سختکاری که به دلیل تغییرات حجمی سریع به وجود می آیند، ترکهای باز پخت که در حرارت دهی سریع ایجاد می شوند، ترکهای انقباضی ناشی از سردکردن بسیار سریع، پارگی های گرم ناشی از طراحی نامناسب قالب و روش ناصحیح ریختن مواد، ترکهای سنگ زنی ناشی از حرارت موضعی اصطکاک چرخ سنباده، همچنین امکان دارد ترکها در اثر تنش های پسماند، کاهش زیاد در کار سرد، فورج نامناسب، چینها، آخالهای زود ذوب، جدایش، طراحی ناصحیح، نورد نامناسب، حبابهای محبوس شده هوا، لبه های تیز قالب و حک کاری به وجود آمده باشند. در میان عیوب سطحی، سردجوشی، چینها، چین خوردگی سطحی فلزات، درزها، ترکهای مویی و خراشها، قرار دارند.

فهرست مطالب

– معرفی عمومی روشها

– 2-1- آشنایی

– 2-2- آزمون چشمی

– 2-3- آزمون فشار و نشت

– 2-4- بازرسی با مایع نفوذکننده (LP)

– 2-5- روشهای حرارتی

– 2-6- بازرسی با تشعشعات صوتی (AE)

– 2-7- بازرسی با امواج مایکرو

– 2-8- آزمون فراصوتی

– 2-9- روشهای مغناطیسی

– 2-9-1- بازرسی با ذره های مغناطیسی

– 2-10- بازرسی با جریان گردابی (EC)

– 2-11- پرتونگاری

– 3- بازرسی با مایع نفوذکننده (LP)

– 4- بازرسی با تشعشعات صوتی (AE)

– 4-1- گستره کارایی

– 4-2- امواج AE و انتشار آنها

– 4-3- حسگرهای AE و پیش تقویت کننده ها

– 5- بازرسی با امواج مایکرو

– 5-1- کاربردهای بازرسی با امواج مایکرو

– 6- آزمون فراصوتی

– 6-1- تولید امواج فراصوتی

– 6-2- مزایا و معایب آزمون فراصوتی

– مزایا

– معایب

– 6-3- کاوشگرهای آزمون فراصوتی

– 6-3-1- کاوشگر عمودی

– 6-3-2- کاوشگر زاویه دار (مایل)

– 6-4- نمایش فراصوتی

– 6-5-1- روش بازتابی با کاوشگر عمودی

– 6-5-2- روش عبوری با کاوشگر مایل

– 6-6- کاربرد آزمون فراصوتی

– 7- بازرسی با ذره های مغناطیسی

– 7-1- مغناطیسه کردن

– 8- بازرسی با جریان گردابی (EC)

– 8-1- مزایا و محدودیت های بازرسی با جریان گردابی

– 8-3- پیشرفت فرآیند بازرسی EC

– 8-4- اصول کاربری

– 8-2- EC در مقابل روشهای بازرسی مغناطیسی

– 8-4-1- عملکردهای یک سیستم بازرسی ابتدایی

– 8-4-2- المانهای یک سیستم بازرسی معمول

– 8-5- متغیرهای کاری

– 8-5-2- رسانایی الکتریکی

– 8-5-3- نفوذپذیری مغناطیسی

– 8-5-4- عامل خیز

– 8-5-5- عامل پر شدن

– 8-5-6- اثر لبه

– 8-6- بسامدهای بازرسی

– 8-5-7- اثر پوسته

– 8-7- روشهای چندبسامدی

– 8-7-1- روشهای ابزارشناسی

– 8-7-2- انتخاب بسامد و آرایش سیم پیچ

– 8-7-3- روشهای چندپارامتری

– 8-8- سیم پیچ های بازرسی

– 8-8-1- سیم پیچ های کاوشگر و محیطی

– 8-8-2- سیم پیچ های چندگانه

– 8-8-3- آرایش absolute

– 8-8-4- آرایش تفاضلی

– 8-8-5- اندازه ها و اشکال

– دستگاههای EC

– 8-9-1- عملکردهای سیستم دستگاه

– 8-10- ناپیوستگی های قابل تشخیص به روش بازرسی EC

– 8-10-1- نمونه های مرجع

– 8-11- تحلیل فازی

– 8-12- روشهای نمایش

– 9- پرتونگاری

– 9-2- اصول پرتونگاری

– 9-3- پردازش فیلم پرتو X

– 9-4- پرتوهای X و γ

– 9-5- محدودیت های پرتونگاری

– 10- کاربرد روشهای NDT در بازرسی قطعات فورج

– 10-1- مقدمه

– 10-2- عیوبی که در شمش ایجاد می شوند

– 10-2-1- جدایش شیمیایی

– 10-2-2- نایچه شمش و انقباض مرکزی

– 10-2-3- مقدار هیدروژن بالا

– 10-2-4- آخال های غیرفلزی

– 10-2-5- الکترودهای ذوب نشده و shelf

– 10-3- نواقص ناشی از فراوری شمش یا بیلت

– 10-3-1- ترکیدگی ها

– 10-3-2- چین ها

– 10-3-3- درزها

– 10-4- نواقص ناشی از عملیات فورج

– 10-5- انتخاب روش بازرسی

– 10-5-1- اثر نوع فورج

– 10-5-1-1- فورج قالب باز

– 10-5-1-2- فورج قالب بسته و فورج افقی

– 10- 5-1-3- Ring–rolled forging

– 10-6- اثر ماده فورج

– 10-6-1- قطعات فورج فولادی

– 10-6-2- قطعات فورج آلیاژهای گرمکار

– 10-7- بازرسی چشمی

– 10-8- بازرسی با ذرات مغناطیسی

– 10-8-2- تشخیص ناپیوستگی های سطحی

– ]10-9- بازرسی با مایعات نفوذکننده

– 10-9-1- مزایا و محدودیت ها

– 10-9-2- تشخیص نواقص در فورج فولاد با بازرسی با مایعات

– نفوذکننده

– 10-9-2-1- سیستم Postemulsifiable

– 10-9-2-2- سیستم Solvent-removable

– 10-10- بازرسی فراصوتی

– 10-10-1- اشکال پیچیده

– 10-10-2- کاربرد

– 10-10-3- رویه های ابتدایی برای بازرسی فراصوتی

– 10-10-3-1- تجهیزات

– 10-10-4- بازرسی فراصوتی با موج طولی

– 10-10-5- بازرسی فراصوتی با موج برشی

– 10-10-6- بازرسی فراصوتی برای فورج های خاص

– 10-10-6-1-1- روش بازرسی

– 10-10-6-2- مثال بازرسی فراصوتی برای فورج محوری از فولاد

– 10-10-6-2-1- تجهیزات تعیین شده

– 10-10-6-2-2- آماده سازی سطحی

– 10-10-6-2-3- رویه بازرسی

– 10-10-6-3- مثال بازرسی محور فولاد 4118 فورج افقی

– 10-11- روش جریان گردابی و بازرسی مغناطیسی

– 10-11-1- تشخیص عیوب

– 10-11-2- مزایا و معایب

– 10-11-3- تشخیص تغییرات ریز ساختار

– 10-11-3-1- مزایا و معایب

– 10-12- بازرسی پرتونگاری

– 11- مراجع

– همراه با تصاویر

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • Ndt
 • آزمون فراصوتی
 • آزمون فشار و نشت
 • بازرسی با تشعشعات صوتی
 • بازرسی قطعات فورج
 • دانلود پایان نامه
 • روشهای آزمون غیرمخرب
 • ماشین کاری مواد
 • پروژه تستهای غیرمخرب جوش و روش Ndt در بازرسی قطعات فورج
 • تستهای غیرمخرب جوش و روش Ndt در بازرسی قطعات فورج
 • پروژه تستهای غیرمخرب جوش و روش Ndt
 • بازرسی قطعات فورج
 • سردجوشی
 • چینها
 • چین خوردگی سطحی فلزات
 • پروژه تستهای غیرمخرب جوش و روش Ndt در بازرسی قطعات فورج
 • دانلود پروژه تستهای غیرمخرب جوش
 • دانلود پروژه بازرسی قطعات فورج
 • آزمون غیرمخرب Ndt
 • دانلود پروژه بازرسی جوش
 • دانلود پایان نامه بازرسی جوش
 • دانلود پروژه مکانیک
 • دانلود پروژه آماده مکانیک
 • پروژه مکانیک
 • دانلود پایان نامه مکانیک
 • دانلود پروژه متالوژی
 • دانلود پروژه آماده متالوژی
 • پروژه متالوژی
 • دانلود پایان نامه متالوژی
 • دانلود پروژه ساخت و تولید
 • دانلود پروژه جوشکاری
 • پروژه تستهای غیرمخرب جوش و روش Tdn در بازرسی قطعات فورج
 • چین خوردگی سطحی فلزات
 • دانلود پروژه پایانی رشته فنی مهندسی
 • دانلود پروژه دانشگاهی فنی و مهندسی
 • دانلود پروژه فنی مهندسی
 • روشهای آزمون غیرمخرب
 • سردجوشی

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی مبدل های حرارتی اصلی دسته: فیزیک، مکانیک و تاسیسات فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 71 مقدمه تعریف داده های ورودی و متغیرهای به کار رفته در برنامه داده هایی که فقط در روش Bell به کار…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی خوردگی فلزات دسته: شیمی – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 97 مقدمه جامع ترین تعریف خوردگی، تخریب مواد در اثر واکنش با محیط اطراف است. از لحاظ کاربردی، کلمه مواد به کلیه اجزاء ماشین ها، تجهیزات…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 114 انواع ترکهای راههای آسفالته در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض می شود. پیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: بررسی علل پیدایش نشتی مخازن حاوی سیال فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 87 مقدمه میدانیم که شرط طراحی مناسب و خالی از خطا آن است که در قدم اول بتوانیم عیوب احتمالی و مشکلات طراحی و…
 • Determining the Low-Temperature Fracture Toughness of Asphalt Mixtures تعیین سختی شکست ترک های انقباضی در مخلوط های آسفالتی رشته: عمران فرمت فایل ترجمه شده: PDF شمار صفحه: 17 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه تلاش های مداومی برای کاربرد مفاهیم مکانیک شکست در شکل گیری و گسترش…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • SIMPLE METHODS FOR THE INVESTIGATION OF THE ROLE OF BIOFILMS IN CORROSION روش های ساده برای بررسی نقش بیوفیلم ها در خوردگی رشته: شیمی – متالوژی مواد – مکانیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 39 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه خوردگی مواد صنعتی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: معرفی و آشنایی با انواع چرخ دنده دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 98 مقدمه بر صاحبان خرد و دانش و بینش پوشیده نیست، که یکی از شاخصهای ارزنده موفقیت ملل بر دیگران میزان اطلاعات و مسئولیت های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی تنش آستانه ای بر روی فلزات و آلیاژها دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 66 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه بررسی ماهیت تنش آستانه ای، روش های اندازه گیری تئوری وعملی، عوامل…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه. رشته: مکانیک – جوشکاری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 21 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه قابلیت جوش خوردگی خال جوش…
 • 59 Corrosion Inhibitors 59 مهار کننده های خوردگی (بازدارنده های فساد تدریجی) رشته: مهندسی مواد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 23 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه بازدارنده های خوردگی یک ماده شیمیایی هستند و زمانی که در غلظت های کوچک به محیط اضافه شوند باعث به…