تاثیر تیتانیم وکربن بر ساختار و خواص کامپوزیت

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe – TiC
 • دسته: متالوژی
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 95

مقدمه

هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و کربن بر روی ریز ساختار و خواص سایشی مکانیکی کامپوزیت فروتیک(Fe/TiC) است. نتایج حاصله نشان داده است که با کنترل ترکیب شیمیایی، نوع عملیات حرارتی، اصلبح روش ساخت و سرعت انجمادی قطعه می توان ریز ساختار زمینه، نحوه توزیع ذرات سرامیکی (TiC) و میانگین اندازه ذرات (TiC) و تعداد آنها در واحد سطح و شکل آنها و کسر حجمی آن و در نهایت چگالی کامپوزیت که منجر به خواص سایشی و مکانیکی متفاوت می گردد را کنترل نمود.

افزایش مقدار کربن و تیتانیم باعث افزایش مقدار کاربید تیتانیم، سختی، مقاومت به سایش و اندازه ذرات کاربیدی می شود در حالی که چگالی کامپوزیت کاهش می یابد.

فصل اول: مقدمه

مقدمه 1

فصل دوم: مروری بر منابع

1-2- عوامل مؤثر بر خواص کامپوزیتها 6

2-2- تقسیم بندی کامپوزیتها 7

3-2- تریبولوژی و تریبوسیستم 9

1-3-2- تعریف سایش و عوامل اثر گذار روی آن 10 2-3-2- انواع مکانیزم های سایش 10

1-2-3-2- سایش چسبان 10

2-2-3-2- سایش خراشان 11

3-2-3-2- سایش خستگی 12

4-2-3-2- سایش ورقه ای 12

5 -2-3-2- سایش اکسایش 12

3-3-2- پارامتر سایش 13

4-3-2- رابطه بین مقاومت به سایش و سختی 13

5 -3-2- منحنی سایش 14

4-2- کامپوزیت فروتیک 14

1-4-2- انواع کامپوزیت های فروتیک 15

1-1-4-2- کامپوزیت هایی که با کوئینچ سخت می شوند 15

2-1-4-2- کامپوزیت هایی که با پیر سختی سخت می شوند 16

2-4-2- روشهای ساخت فروتیک 17

1-2-4-2- ساخت کامپوزیت به صورت غیر همزمان 18

الف) پراکنده کردن ذرات فاز دوم 18

ب) روش پاششی 19

ج) تزریق مذاب فلزی 19

2-2-4-2- ساخت فروتیک به صورت همزمان ( insitu) 20

الف) سنتز خود احتراقی (SHS) 20

ب) XD 26

ج) دمش گاز واکنش دهنده 26

د) اکسایش مستقیم فلز(DIMOX) 27

ه) primex 28

و) واکنش حین تزریق 28

ز) واکنش شیمیایی در داخل مذاب 28

ح) روش آلیاژسازی مکانیکی 31

ط) متالورژی پودر 34

ی) احیای کربوترمال 35

ک) احیای ترمیت 35

ل) روش سطحی 35

3-4-2- خواص کامپوزیت های فروتیک 36

1-3-4-2- سختی 36

2-3-4-2- استحکام 37

3-3-4-2- مدول الاستیکی 37

4-3-4-2- مقاومت به سایش 37

پارامترهای موثر روی سایش 38

الف) کسر حجمی کاربید تیتانیم 38

ب) اندازه ذرات و شکل آنها 38

ج) نوع زمینه 39

د) کاربید های ریخته گری 40

ه) عملیات حرارتی و سرعت سرد کردن زمینه 40

و) نیرو در دستگاه pin on Disk 40

ز) عیوب در قطعات 41

ح) اثر ذوب مجدد 41

5-3-4-2- ماشین کاری 41

6-3-4-2- عملیات حرارتی 41

7-3-4-2- جذب ارتعاش 41

8-3-4-2- دانسیته 42

9-3-4-2- فرسایش 42

فصل سوم: مطالعه موردی

1 -3- روش تحقیق 43

1-1-3 – مواد اولیه 44

2-1-3- عملیات ذوب و ریخته گری 45

3-1-3- آماده سازی نمونه ها 45

4-1-3- آنالیز نمونه ها 46

5-1-3- متالوگرافی 47

6-1-3- آزمایش سختی 47

7-1-3- تست سایش 48

2-3-بیان نتایج

1-2-3- ریزساختار نمونه های حاوی مقادیر مختلف کربن با تیتانیم ثابت 49

2-2-3- ریزساختار نمونه های حاوی مقادیر مختلف تیتانیم با کربن ثابت 52

3-2-3- تاثیر درصد کربن بر خواص نمونه ها 55

4-2-3- تاثیر درصد تیتانیم بر خواص نمونه ها 55

5-2-3- نتایج پراش اشعه ایکس 56

6-2-3- تأثیر درصد کربن بر خواص سایشی نمونه ها 59

7-2-3- تأثیر درصد تیتانیم بر خواص سایشی نمونه ها 60

3-3- بحث نتایج

1-3-3- بررسی تشکیل فاز کاربید تیتانیم 61

2-3-3- مطالعه مسیر انجماد در کامپوزیت Fe-TiC 65

3-3-3- تأثیر درصد کربن بر ریزساختار کامپوزیت فروتیک 66

4-3-3- تأثیر درصد تیتانیم بر ریزساختار نمونه ها 73

5-3-3- تأثیر درصد کربن بر چگالی کامپوزیت Fe-TiC 78

6-3-3- تأثیر مقدار کربن بر سختی کامپوزیت Fe-TiC 78

7-3-3- تأثیر مقدار کربن بر خواص سایشی کامپوزیت Fe-TiC 79

8 -3-3- تأثیر مقدار تیتانیم بر چگالی نمونه ها 80

9-3-3- تأثیر مقدار تیتانیم بر سختی کامپوزیت Fe-TiC 81

10-3- 3-تاثیر مقدار تیتانیم بر خواص سایشی کامپوزیت 82

11-3-3- بررسی سطوح سایش 86

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-4 نتیجه گیری 92

2-4پیشنهادها 94

منابع و مراجع 95

فهرست اشکال

فصل اول: مقدمه

شکل (1-1) برخی کاربردهای فروتیک 4

فصل دوم: مروری بر منابع

شکل (1-2) دسته بندی کامپوزیتها 8

شکل (2-2) خراش در وضعیتهای مختلف 11

شکل (3-2) رابطه بین سختی و مقاومت به خراش 13

شکل (4-2) خواص کامپوزیت فروتیک 15

شکل (5-2) دسته بندی روشهای ساخت کامپوزیت فروتیک 17

شکل (6-2) نحوه توزیع ذرات TiC در روش SHS 21

شکل (7-2) افزایش دما در SHS 21

شکل (8-2) تغییرات دمایی احتراق بر حسب زمان در SHS 22

شکل (9-2) اثر دمای پیش گرم روی سرعت و گرمای واکنش در SHS 24

شکل (10-2) تغییرات دما بر حسب زمان به ازای مقادیر مختلف Al 25

شکل (11-2) اثر درصد Fe روی دمای احتراق در روش SHS 25

شکل (12-2) شماتیک تولید فروتیک به روش دمش 27

شکل(13-2) پروفیل نفوذی Ti و C در روش Insitu 29

شکل (14-2) اثر درصد Ti روی اندازه TiC 30

شکل(15-2) شماتیک روش In mold و رسم تغییرات دمایی آن 31

شکل (16-2) آسیاب ماهواره ای 32

شکل (17-2) تاثیر عملیات حرارتی رو دما و سرعت واکنش SHS 33

شکل(18-2) شماتیکی از فرآیند و مراحل میانی و تکمیلی آن 34

شکل(19-2) مقایسه کاهش سختی بر اثر دما در سه ماده مختلف 36

شکل(20-2) تصویر میکروسکوپ نوری مقطع اچ نشده دو نمونه 38

شکل (21-2) تصویر میکروسکوپ نوری دو نمونه دیگر 39

شکل(22-2) تغییرات اندازه متوسط و تعداد ذرات TiC بر اثر سرعت سرد کردن 40

فصل سوم: مطالعه موردی

شکل (1-3) مراحل عملی تهیه نمونه ها و انجام آزمایشها 44

شکل (2-3) تصویر شماتیک نمونه های ریخته گری شده 46

شکل (3-3) تصویر شماتیک از دستگاه سایش پین و دیسک 48

شکل (4-3) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه ها در حالت اچ نشده (تیتانیم ثابت) 50

شکل (5-3) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه ها در حالت اچ شده (تیتانیم ثابت) 51

شکل (6-3) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه ها در حالت اچ نشده (کربن ثابت) 53

شکل (7-3) تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونه ها در حالت اچ شده (کربن ثابت) 54

شکل (8-3) الگوی پراش اشعه ایکس در نمونه های با کربن مختلف 57

شکل (9-3) الگوی پراش اشعه ایکس در نمونه های با مقادیر مختلف تیتانیم 58

شکل (10-3) تصویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 62

شکل (11-3) الگوی پراش اشعه ایکس از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 63

شکل (12-3) تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ شده 63

شکل (13-3) گوشه غنی از آهن دیاگرام سه تایی Fe-Ti-C 66

شکل (14-3) تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ نشده 68

شکل (15-3) ریزساختار نمونه ها در حالت اچ شده (تیتانیم ثابت) 69

شکل (16-3) تغییرات میانگین اندازه ذرات با مقادیر مختلف کربن 70

شکل (17-3) تأثیر درصد وزنی کربن بر روی چگالی ذرات در واحد سطح 71

شکل (18-3) تأثیر درصد وزنی کربن بر روی درصد کسر حجمی کاربید تیتانیم 72

شکل (19-3) تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه C 5/2-Ti 4-Fe 74

شکل (20-3) ریزساختار نمونه ها در حالت اچ شده (کربن ثابت) 75

شکل (21-3) تغییرات میانگین اندازه ذرات در اثر تغییر درصد وزنی تیتانیم 76

شکل (22-3) تأثیر درصد وزنی تیتانیم بر روی چگالی ذرات در واحد سطح 77

شکل (23-3) تأثیر درصد تیتانیم بر روی درصد کسر حجمی کاربید رسوب کرده 77

شکل (24-3) تأثیر درصد وزنی کربن بر روی چگالی کامپوزیت فروتیک 78

شکل (25-3) تأثیر مقدار کربن بر سختی کامپوزیت (تیتانیم ثابت) 79

شکل (26-3) نمودار تغییرات کاهش وزن بر حسب مسافت لغزش (تیتانیم ثابت) 80

شکل (27-3) تأثیر مقدار تیتانیم بر چگالی کامپوزیت 81

شکل (28-3) تأثیر مقدار تیتانیم بر سختی کامپوزیت 82

شکل (29-3) تغییرات کاهش وزن نمونه ها بر حسب مسافت لغزش (کربن ثابت) 83

شکل (30-3) تأثیر سختی به کاهش وزن کامپوزیت 85

شکل (31-3) تأثیر درصد حجمی کاربید تیتانیم به کاهش وزن کامپوزیت 85

شکل (32-3) تغییرات کاهش وزن دیسک بر حسب مسافت لغزش 86

شکل (33-3) تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح سایش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 88

شکل (34-3) تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع عمود بر سطح سایش 88

شکل (35-3) تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح سایش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 89

شکل (36-3) عیوب زیر سطحی در نمونه C 5/3-Ti 10-Fe پس از سایش 90

فهرست جداول

جدول (1-1) برخی کامپوزیتهای زمینه فلزی با استحکام دهنده غیر فلزی 2

جدول (2-1) ترکیب خواص کامپوزیت فروتیک در مقایسه با فولاد و WC-Co 4

جدول(1-2) فرآیندهای سنتز تقویت کننده به روش درجا 9

جدول(2-2) تقسیم بندی واکنشهای SHS برای سیستمهای دوجزیی 23

جدول(3-2) مقایسه مقاومت سایشی فروتیک با چدن سفید 37

جدول(1-3) ترکیب شیمیایی مواد اولیه مصرف شده 45

جدول (2-3) ترکیب شیمیایی نمونه های ریخته گری شده 46

جدول (3-3) تأثیر درصد کربن بر خواص نمونه ها 55

جدول (4-3) تأثیر درصد تیتانیم بر خواص کامپوزیت 56

جدول (5-3) تأثیر درصد کربن بر خواص سایشی نمونه ها و دیسک فولادی 59

جدول (6-3) تأثیر درصد تیتانیم بر خواص سایشی نمونه ها و دیسک فولادی 60

اطلاعات فایل

 • فرمت: zip
 • حجم: 8.90 مگابایت
 • شماره ثبت: 505

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • احیای کربوترمال
 • تقسیم بندی کامپوزیتها
 • تیتانیم و کربن
 • تیتانیوم
 • سایش ورقه ای
 • کاربید تیتانیم
 • کامپوزیت
 • کامپوزیت فروتیک
 • پروژه تاثیر تیتانیم وکربن بر ساختار وخواص کامپوزیت
 • دانلود پروژه خواص کامپوزیت
 • دانلود پروژه تاثیر تیتانیم کربن خواص کامپوزیت
 • پروژه نحوه توزیع ذرات سرامیکی Tic
 • پروژه تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe Tic
 • دانلود پروژه متالوژی
 • دانلود پروژه آماده متالوژی
 • پروژه متالوژی
 • دانلود پایان نامه متالوژی
 • پایان نامه متالوژی
 • دانلود پروژه متالوژی خواص کامپوزیت
 • متالوژی
 • پروژه تاثیر تیتانیم و کربن بر ساختار و خواص کامپوزیت
 • تاثیر تیتانیم و کربن بر ساختار و خواص کامپوزیت
 • تیتانیم و کربن
 • ساختار و خواص کامپوزیت
 • تیتانیم
 • کربن

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جوشکاری ترمیت دسته: جوشکاری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 32 تعریف جوش ترمیت (ASTM) نوعی جوش ذوبی می باشد که در آن اتصال دو فلز به همدیگر بعد از گرم شدن به وسیله فلزی با دمای بالا که واکنشی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: ریخته گری چدن دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 41 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه ریخته گری جزء یکی از روشهای تولید می باشد. اصولاً تکنولوژی تولید ریخته گری به دو قسمت تقسیم…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش (NDT) در بازرسی قطعات فورج دسته: فنی مهندسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 117 مقدمه آسیبهایی که هنگام تولید یا ماشین کاری مواد و قطعات به آنها وارد می شود، به صورت نقصهایی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تأثیر منگنزبرمنحنی های سرد شدن، ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری دسته: متالورژی – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 60 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه در حال حاضر، در تمام…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات رشته: متالوژی مواد – مهندسی مواد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 10 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه ورود ناخالصی در نانوذرات با استفاده از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • Characterization of poly(vinyl chloride) powder produced by emulsion polymerization بررسی خواص پودر پلی وینیل کلراید تولید می شود توسط پلیمریزاسیون امولسیونی رشته: شیمی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 13 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه تاثیر ترکیب فرمولاسیون فرآیند…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی خودروهای گاز سوز NGV فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 72 مقدمه تاکنون مهمترین و معمول ترین سوخت جهت استفاده در سرویس های حمل و نقل، در بسیاری از کشورهای دنیا بنزین و گازوئیل بوده…
 • عنوان انگلیسی مقاله: An investigation of microstructure/property relationships in dissimilar welds between martensitic and austenitic stainless steels عنوان فارسی مقاله: بررسی روابط ریزساختار خاصیت در جوش های غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ آستنیتی و ماتنزیتی. دسته: مکانیک – جوشکاری فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده:…
 • Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels خواص مکانیکی و ریزساختار برای جوشکاری نقطه ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا. رشته: مکانیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 24 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید چکیده ترجمه ادغام فولادهای پیشرفته…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 114 انواع ترکهای راههای آسفالته در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض می شود. پیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر دسته: مکانیک – ساخت و تولید فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 صفحه – پنج فصل مقدمه مرسوم ترین روش برای ایجاد اتصال دائم جوشکاری است. بنا به یک تعریف ساده جوشکاری اتصال…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دسته: حقوق بین الملل فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 215 بخشی از پایان نامه هدف پژوهش: بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد…