بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • دسته: صنایع غذایی
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 72

موجودیت آب

بعد از انسان آب شاید یکی از اجزاء بی نظیرجهان هستی باشد. آب ازدوعنصراکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است که این دو عنصر در شرایط معمولی به صورت گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی که اکسیژن برای سوختن ضروری می باشد با این وجود آب آتش را خاموش می کند انسان وسایرحیوانات وهچنین گیاهان بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت خود ادامه دهند درعین حال آب باعث مشکلات زیادی در صنایع می شود. در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینکه آب چیست؟ از کجا می آید؟ چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف کرد؟ چگونه باید با مشکلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟

سرنوشت آب مصرف شده به کجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید کرد؟ آب ماده ای حیاتی است که حدود 60 تا 70 درصد وزن انسان رشد یافته را تشکیل می دهد و بعد از اکسیژن مهمترین ماده برای زیستن می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و به طور کلی می توان گفت که منابع موجود آب دو نوع است:

 1. آبهای زیرزمینی
 2. آبهای سطحی

بر حسب نوع منبع، نوع آب و مواد موجود در آن متفاوت می باشد.

آبهای سطحی

 • آبهای جوی: آب باران در پاره ای نقاط برای مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد مناطقی که پوشیده از زمینهای آذرین ویادریاچه هایی که دراین نوع زمینها می باشند وسفره های آب دارزیرزمینی وجود نداشته باشد از آبهای جوی استفاده می شود.
 • آب رودخانه ها: رودخانه ها و نهرها به وسیله چشمه ها و آبهای جاری تغذیه می شوندآبدهی آنها معمولا زیاد ودر فصول مختلف دارای درجه حرارت متفاوت می باشند.
 • آب دریاچه ها و مخازن: آب دریاچه ها می تواند برای مصارف شرب مورد استفاده قرا رگیرد دریاچه های مصنوعی یا مخازن آب برای مصارف شهرهای بزرگ ویا تنظیم آب مصرفی نیز بکار می روند.
 • آب دریاها: عظمت دریاها بشر را از گذشته دور به فکر استفاده از این منابع به منظور مصارف صنعتی وشرب کشانده است ولی می دانیم که این عمل به سادگی انجام پذیر نیست. آب دریاها 98 % کل آب آزاد موجود در سطح زمین است.

فهرست مطالب

بخش اول: آب و خواص آن

1-1- موجودیت آب 1

1-2- منابع آب 1

1-2-1- آبهای سطحی 2

1-2-2- آبهای زیر زمینی 2

1-3- خواص آبهای آشامیدنی 2

1-3-1- خواص فیزیکی آب 2

1-3-2- خواص شیمیایی آب 3

1-4- سختی آب 3

بخش دوم: آب در صنایع غذایی 4

2-1- مصرف آب در صنایع غذایی 4

2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی 4

2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب 5

2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران 6

2-4- مزایای حاصل از کاهش مصرف آب 6

2-4-1- استفاده مجدد آب 6

2-4-2- بازچرخش یا ریسایکلینگ 6

2-5- انواع مصارف آب در صنایع غذایی 7

2-5-1- آب خنک سازی 8

2-5-1-1- انواع سیستم های خنک سازی 8

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی 10

3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی 10

3-1-1- صنایع تولید قند وشکر 11

3-1-2- صنایع تولید کمپوت وکنسرو 12

3-1-3- صنایع نوشابه سازی 12

3-1-4 صنایع لبنیاتی 12

3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی 13

3-1-6- کشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت 14

3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 15

3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده 15

3-2-1-1- مواد معلق 16

3-2-1-2- املاح معدنی محلول 16

3-2-1-3- مواد آلی محلول 16

3-2-1-4- اسیدها و قلیاها 16

3-2-1-5- مواد تولید کننده کف 17

3-2-1-6- رنگ 17

3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی 17

3-2-1-8- میکروارگانیسم ها 17

3-2-1-9- مواد شناور 18

3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی 18

3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری 18

3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری 19

3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی 20

3-3-3- تصفیه مشترک با صنایع دیگر 20

3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت کاستن از حجم فاضلاب غلظت آلاینده 20

3-4- فاضلاب بهداشتی صنایع 21

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی  22

4-1- تصفیه فیزیکی 23

4-1-1- آشغالگیری 23

4-1-2- دانه گیری 23

4-1-4- شناورسازی 24

4-1-5- حوضهای متعادل کننده یا یکنواخت ساز 24

4-2- تصفیه شیمیایی 26

26. ph4-2-1- تنظیم

4-2-2- اکسیداسیون مواد آلی مقاوم 26

4-2-3- گند زدایی 26

4-2-4- انعقاد و لخته سازی 27

4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم 27

4-3- تصفیه بیولوژیکی 27

4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  28

28BOD 4-3-1-1

28COD4-3-1-2

29TSS4-3-1-3

29TDS4-3-1-4

4-3-2- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه 29

4-3-2-1- زمان ماند هیدرولیکی 29

4-3-2-2- زمان ماند میکروبی 29

30MLSS4-3-2-3

30FM4-3-2-4

4-3-3- تصفیه هوازی فاضلاب 30

4-3-3-1- تخلیه به آبهای طبیعی 31

4-3-3-2- کاربرد فاضلاب در زمین 32

4-3-3-3- برکه های تثبیت 33

4-3-3-3-1- برکه های بی هوازی 34

4-3-3-3-2- برکه های اختیاری 35

4-3-3-3-3- برکه های هوازی 35

4-3-3-3-4- برکه های تکمیلی 35

4-3-3-3-5- برکه های هوادهی 35

4-3-3-4- صافی چکنده 36

4-3-3-5- تماس دهنده های بیولوژیکی چرخان 37

4-3-3-6- سیستم لجن فعال 37

4-3-4- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 39

4-3-5- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب 39

4-3-5-1- سپتیک تانک 42

4-3-5-2- راکتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا 44

4-3-5-3- صافی بی هوازی 44

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 46

5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 46

5-2- فاکتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی 47

5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام 47

5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها 48

5-2-2-1- بالکینگ 48

49 5-2-3- اکسیژن محلول

5-2-4- زمان ماند 50

51ph5-2-5-

5-2-6- سمیت 51

5-2-7- دما 52

5-2-8- اختلاط 53

5-2-9- میزان جریان ورودی 54

5-3- پایستن فرآیند 54

5-3-1- شاخصهای بصری 54

5-4- شاخصهای آزمایشی 58

5-5- مشکلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها 59

5-5-1- روشهای کلی تشخیص مشکلات 59

60 BOD 5-5-2- حذف کم

5-5-2-1- حذف بارهای آلی 61

5-5-2-2- مواد سمی یا بازدارنده 62

5-5-2-3- دماهای پایین 62

افزایش زمان ماند هیدرولیکی 63

63MLVSS افزایش

63 نامناسب PH 5-5-2-4

5-5-2-5- زمان هوادهی ناکافی 64

64 ناکافیMLVSS5-5-2-6

منابع 66

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • املاح معدنی
 • پایان نامه مهندسی صنایع غذایی
 • تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • تصفیه فاضلاب
 • سختی آب
 • صنایع غذایی
 • گند زدایی
 • موجودیت آب
 • آبهای زیرزمینی
 • آبهای سطحی
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • پایان نامه صنایع غذایی
 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • پروژه صنایع غذایی
 • دانلود مقالات اقتصاد
 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • تصفیه فاضلاب
 • صنایع غذایی
 • آبهای سطحی
 • آبهای جوی
 • دانلود پایان نامه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • دانلود پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • پایان نامه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • دانلود پروژه صنایع غذایی
 • دانلود پروژه آماده صنایع غذایی
 • پروژه صنایع غذایی
 • دانلود پایان نامه صنایع غذایی
 • پایان نامه صنایع غذایی
 • دانلود پایان نامه آماده صنایع غذایی
 • صنایع غذایی
 • دانلود پروژه تصفیه فاضلاب
 • دانلود پروژه تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دسته: محیط زیست – کشاورزی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 170 مقدمه مسأله آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دسته: حقوق بین الملل فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 215 بخشی از پایان نامه هدف پژوهش: بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی بهسازی زمینهای آبرفتی به روش تزریق سیمان دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 113 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه تکنولوژی تزریق بعنوان یک راه حل مهندسی، یک تکنیک کهن…
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کاردانی عنوان کامل: شبکه های توزیع دسته: الکتروتکنیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 45 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه انواع شبکه ها شبکه شعاعی یا باز، شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی، شبکه مرکب یا تار…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی خودروهای گاز سوز NGV فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 72 مقدمه تاکنون مهمترین و معمول ترین سوخت جهت استفاده در سرویس های حمل و نقل، در بسیاری از کشورهای دنیا بنزین و گازوئیل بوده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • The effect of coupling coagulation and flocculation with membrane filtration in water treatment تاثیر انعقادپذیری و هماوری به همراه تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب رشته: محیط زیست – شیمی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 7 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه منبع آب…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان دسته: مهندسی نفت-مدیریت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 107 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه 1.میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه مدل سازی رآکتور شیمیایی با شبکه های عصبی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 130 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه در این پروژه، ورودی ها و خروجی های یک سیستم…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی روشهای جمع آوری فاضلاب روهای شهری دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه شهرگرائی که حاصل توسعه اقتصادی و صنعتی می باشد، مشکلات متعددی را در پی داشته است. افزایش جمعیت و تراکم آن در…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات سوخت عنوان کامل: پروژه بررسی تأسیسات ایستگاههای سوخت گیری CNG فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 77 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه CNG چیست؟ CNG مخفف عبارت (Compress Natural Gas) که معنی لغوی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت شبکه و رمز گزاری دسته: کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 68 توجه: این پروژه بدون تصویر می باشد. مقدمه امنیت شبکه چیست؟ بیایید Alice و Bob را به عنوان دو نفری که می خواهند به…