بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • دسته: مدیریت – اقتصاد – حسابداری
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 100

مقدمه

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی در موقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنها پیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی، از موضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارد. این امر از چنین اهمیتی برخوردار است که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را می توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.

همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروه های مختلف از جمله سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیرد و از سوی دیگر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی و همچنین تاثیر آن بر بازده سهام و واحدهای اقتصادی مبتنی بر جریانهای نقدی آتی است. امروزه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و همچنین صورتهای مالی و همچنین ترازنامه و سود و زیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی در بازار بورس سهام را دارد و میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا می کند و از دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی، خصوصا جریانهای نقدی اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می باشد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی و سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم می کند.

ضرورت تحقیق

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی به دست می دهد. صورت های عملکرد مالی شامل صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع در کنار ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسب تری برای ارزیابی وضعیت آتی جریان های نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری، 1380 مبنای نظری مالی بند 4-6 هر چند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی دار بیشتری بر بازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی و تعدادی اطلاعات همزمان تعهدی و نقدی را برای تاثیر بر بازده سهام سودمند دانسته اند. در این تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سود و زیان) در مقایسه با نسبت صورت جریان های نقدی آیا همبستگی بیشتری بر بازده سهام دارد یانه.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 13

1-1 مقدمه 14

2-1 ضرورت تحقیق 16

3-1 اهمیت موضوع 17

4-1 بیان مسئله تحقیق 18

5-1 استفاده کنندگان از این تحقیق 19

6-1 فرضیات تحقیق 19

7-1 قلمرو تحقیق 20

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق 21

1-2 ادبیات نظری تحقیق 22

1-1-2مرور ادبیات تحقیق 22

2-1-2 گرینبرگ و همکاران 22

2-2 تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی 23

3-2 مفاهیم وتعاریف وجوه نقد 25

4-2 مزایای صورت جریانهای نقدی 26

6-2 تجزیه وتحلیل صورتهای مالی 29

7-2 ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی 31

8-2 نسبتهای مالی 31

1-8-2 نسبتهای نقدینگی 33

2-8-2 نسبتهای فعالیت 33

3-8-2 نسبتهای اهرمی 33

4-8-2 نسبتهای سودآوری 34

9-2 تعریف نسبت های مالی مبتنی برصورت جریانهای نقدی 34

1-9-2 نسبتهای توانایی پرداخت وایجاد نقدینگی 36

2-9-2 نسبت های کیفیت سود 38

1-2-9-2 نسبت کیفیت نقدی سود 40

2-2-9-2 نسبت کیفیت نقدی فروش 40

3-9-2نسبتهای مخارج سرمایه ای 41

1-3-9-2 نسبت تحصیل دارائیهای سرمایه ای 42

2-3-9-2نسبت سرمایه گذاری به تامین مالی (خارجی) 42

1-4-9-2 نسبت جریانهای نقدی هرسهم 43

2-4-9-2 نسبت بازده نقدی دارائیها 43

3-4-9-2 نسبت بازده نقدی حقوق صاحبان سهام 44

10-2 نظریه تمرکز اطلاعاتی 46

11-2 محتوای اطلاعات در سطح دستوری 47

12-2 محتوای افزاینده اطلاعاتی 48

1-12-2 اطلاعات مکمل 49

2-12-2 اطلاعات موازی 49

فصل سوم: روش تحقیق 51

1-3 پیشینه تحقیق 52

2-3 جامعه آماری 62

3-3 نمونه آماری 63

4-3 اطلاعات مورد نیاز تحقیق 64

1-4-3 اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی 65

2-4-3 اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی 65

3-4-3 اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت 65

5-3 فرضیه های تحقیق 66

6-3 تجزیه و تحلیل نظریه فرضیه ها 67

7-3 اندازه گیری متغیرها 68

1-7-3 نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان) 68

2-7-3 نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی 69

3-7-3 محاسبه بازده سهام 70

1-3-7-3 افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی 71

2-3-7-3 افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی 71

3-3-7-3 افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی 71

4-3-7-3 افزایش از محل اندوخته ها 72

8-3 روشهای آماری 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 77

1-4 تحلیل آماری 78

1-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل اول 81

2-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل دوم 82

2-4 تحلیل و بررسی فرضیه ها 84

1-2-4 فرضیه اول 84

2-2-4 فرضیه دوم 86

3-2-4 فرضیه سوم 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 91

1-5 خلاصه تحقیق 92

2-5 خلاصه نتایج تحقیق 93

3-5 محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات 96

4-5 پیشنهادات 96

5-5 منابع و ماخذ 98

فهرست جداول

جدول شماره 1 90

جدول شماره 2 137

جدول شماره 3 138

جدول شماره 4 139

جدول شماره 5 140

جدول شماره 6 141

جدول شماره 7 142

جدول شماره 8 143

جدول شماره 9 144

جدول شماره 10 145

جدول شماره 11 146

جدول شماره 12 147

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • استانداردهای حسابداری
 • بازده سهام
 • پایان نامه اقتصادی
 • پایان نامه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • پایان نامه حسابداری
 • پایان نامه رشته اقتصاد
 • پایان نامه کارشناسی حسابداری
 • پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری
 • جریانهای نقدی
 • دانلود پایان نامه حسابداری
 • دانلود مقالات اقتصاد
 • صورت های مالی
 • بازده سهام
 • پایان نامه رشته اقتصاد
 • جریان نقدی سهم
 • جریان های نقدی
 • خرید و فروش
 • سهام
 • کیفیت نقدی
 • مقاله حسابداری
 • نسبت صورت مالی به بازده سهام
 • نسبت های مالی
 • بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • نسبت های صورت های مالی
 • جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • مدیریت اقتصاد حسابداری
 • مدیریت
 • اقتصاد
 • دانلود پروژه ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • پایان نامه ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • پروژه ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • پایان نامه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • دانلود پروژه مدیریت
 • دانلود پروژه آماده مدیریت
 • پروژه مدیریت
 • دانلود پایان نامه مدیریت
 • پایان نامه مدیریت
 • دانلود پروژه اقتصاد
 • دانلود پروژه آماده اقتصاد
 • پروژه اقتصاد
 • دانلود پایان نامه اقتصاد
 • پایان نامه اقتصاد
 • دانلود پروژه حسابداری
 • دانلود پروژه آماده حسابداری
 • پروژه حسابداری
 • پایان نامه حسابداری
 • دانلود پایان نامه حسابداری
 • دانلود پروژه حسابداری صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 • دانلود
 • دانلود پایان نامه
 • پایان نامه اقتصاد
 • پایان نامه مدیریت
 • پایان نامه حسابداری
 • حسابداری
 • اقتصاد
 • مدیریت
 • دانلود پایان نامه اقتصاد
 • دانلود پایان نامه مدیریت
 • دانلود پایان نامه حسابداری
 • صورتهای مالی
 • جریان نقدی
 • بازده سهام
 • جریانهای نقدی
 • واحدهای اقتصادی
 • اوراق بهادار

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دسته: مدیریت – اقتصاد – حسابداری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 61 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دسته: حقوق بین الملل فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 215 بخشی از پایان نامه هدف پژوهش: بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد…
 • عنوان کامل: بورس دسته: اقتصاد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 56 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید مقدمه بازار مالی از 2بخش تشکیل شده است: بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی تاریخچه بورس در جهان دسته: اقتصاد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 58 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی نحوه تهیه صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری دسته: مدیریت و حسابداری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 70 مقدمه به علت گسترش دامنه فعالیت واحدهای اقتصادی و در پاسخگویی به نیازهای مختلف فنی، مالی و علمی، شرکت…
 • Issues in Accrual accounting and Budgeting by Government مسائل مربوط به حسابداری تعهدی و بودجه ریزی توسط دولت رشته: اقتصاد – حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 28 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه پذیرش سیستم حسابداری و بودجه ریزی تعهدی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: آنتن و شبکه های بیسیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 97 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…
 • The effect of cash flowforecasts on accrual quality and benchmark beating اثر پیش بینی جریان وجه نقد بر کیفیت تعهدی و معیار غلبه رشته: حسابداری – اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 45 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه هنگامی که تحلیل گران پیش بینی هایی را…
 • Relationship, contract and IT outsourcing success: Evidence from two descriptive case studies موفقیت های برون سپاری ارتباط، قرارداد و فناوری اطلاعات: شواهد از دو مورد تشریحی مطالعاتی رشته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر – مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 32 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله چکیده ترجمه…
 • Cisco Mobility Solutions for the 21st Century University: Higher Education in Motion راه حل های پویای سیسکو برای دانشکده های قرن 21: تحرک در آموزش عالی. رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 19 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه دانشجویان دانشگاه…
 • The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی رشته: علوم اجتماعی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 11 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله…